Kobiecość vs męskość w kreowaniu obrazu Beaty Szydło na okładkach wybranych polskich tygodników opinii w latach 2015–2018

Katarzyna Brzoza-Kolorz

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki analizy ilościowej i jakościowej tekstów oraz ilustracji zamieszczonych na okładkach wybranych tygodników opinii (Polityka, Newsweek Polska, Wprost, Sieci, Do Rzeczy) w latach 2015–2018, na których pojawiła się Beata Szydło. Prowadzone badania miały na celu pokazanie czy wizerunek polityczki wykreowany w badanych materiałach zbudowano poprzez ekspozycję cech męskich czy kobiecych? Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jaką rolę redakcje powierzyły Beacie Szydło oraz czy sympatie polityczne redakcji mogą oddziaływać na kreację wizerunku polityczki? Przeprowadzone analizy wykazały, że polityczka była postrzegana przez pryzmat funkcji premiera i wyposażona głównie w cechy usytuowane na skali męskości, a preferencje polityczne redakcji oddziaływały na sposób jej prezentowania na okładkach tygodników. Zaprezentowane badania powinny być sygnałem do dalszej dyskusji nie tylko nad medialnym wizerunkiem kobiet, ale także nad jego możliwym wpływem na obecność kobiet w życiu politycznym oraz odziaływaniem preferencji politycznych redakcji na sposób kreowania obrazu kobiet zaangażowanych w życie polityczne, dlatego regularne badania w tym zakresie wydają się być w pełni zasadne.

Femininity vs Masculinity in the Creation of Beata Szydło’s Image on the Covers of Selected Polish Opinion Weeklies in 2015–2018

The article presents the results of quantitative and qualitative analysis of texts and illustrations on the covers of selected opinion weeklies (Polityka, Newsweek Polska, Wprost, Sieci, Do Rzeczy) in 2015–2018, in which Beata Szydło, the former Prime Minister of Poland, appeared. The research was aimed at showing whether the politician’s image created in the materials studied was built by displaying her masculine or feminine features. In addition, the research questions concerned the role the editors attributed to Beata Szydło and whether the political preferences of the editorial board could have had an impact on the creation of her image on the covers? The analyses showed that the politician was perceived through the prime minister’s function and equipped mainly with features situated on the masculinity scale. Also conveying that the political preferences of the editorial board affected the way it was presented on the covers of opinion weeklies. In addition, the obtained results concluded that the image of Beata Szydło, created on the covers of opinion magazines, is a combination of the masculine and feminine model of leadership. The presented research should be a signal for further discussion not only on the media representation of women, but also on its possible impact on the presence of women in political life, as well as the influence of the editorial board’s political preferences on the created image of women engaged in political life, therefore regular research in this area seem to be fully justified.

Słowa kluczowe: kobiecość, męskość, tygodniki opinii, Beata Szydło, Inwentarz Oceny Płci Psychologicznej / femininity, masculinity, opinion weeklies, Polish version of Bem Sex Role Inventory (called IPP in Polish)
References

Campus D. (2013). Women Political Leaders and the Media. New York.

Cwalina W., Falkowski A. (2005). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk.

Czaczkowska E.K. (2015). Feministki pod ramie z Kościołem. Wprost, nr 34, s. 24.

Guzek D. (2016). Media katolickie w polskim systemie medialnym. Lublin.

Eckert P. (2010). Kształtowanie wizerunku kobiety-polityka. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Kobiety w polityce (s. 270–286). Toruń.

Hartliński M. (2012). Przywództwo polityczne. Wprowadzenie. Olsztyn.

Jaworowicz M. (2016). Marketing płci w komunikowaniu politycznym. Warszawa.

Korzeń R. (2006). Nowa charakterystyka psychosomatyczna Inwentarza Oceny Płci Psycholo­gicznej (IPP). Studia Psychologiczne, nr 6, s. 38–39.

Kurdupski M. (2018). Gazeta Polska, Sieci i Do Rzeczy z rekordowymi spadkami. Gość Niedzielny liderem sprzedaży [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-paz­dziernik-2018-roku-gosc-niedzielny; 28.12.2018].

Lisowska-Magdziarz M. (2007). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków.

Mielczarek T. (2018). Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości. Kraków.

Nye J.S. (2006). Soft Power, Hard Power and Leadership [http://fliphtml5.com/xogw/qmjo/basic; 5.05.2019].

Pisarek W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków.

Raport IMM (2018). Najbardziej opiniotwórcze media 2018 roku [https://www.imm.com.pl/imm-najbardziej-opiniotworcze-media-2018-roku/; 10.07.2019].

Rose G. (2001). Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London.

Rosenwasser S.M., Seale J. (1988). Attitudes toward a Hypothetical Male or Female Presidential Candidate: A Research Note. Political Psychology, vol. 9, no. 4, s. 591–598.

Szpunar M. (2018). (Nie)potrzebna wrażliwość. Kraków.

Zaworska-Nikoniuk D. (2010). Uczestnictwo kobiet w polityce i kariery polityczne kobiet upo­wszechniane w magazynach luksusowych i prasie feministycznej. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Kobiety w polityce (s. 163–187). Toruń.

Żukiewicz P. (2011). Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.