Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego. Przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska,

Przemysław Krysiński

Abstrakt

Funkcjonowanie pracowników naukowych w przestrzeni sieciowej może przybierać rozmaite formy, od bierności przez udział w dyskusjach aż po publikowanie najnowszych wyników badań w przestrzeni medialnej. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki analiz obecności najnowszych publikacji (z lat 2017–2019) wybranych reprezentantów szeroko pojętych nauk o komunikacji społecznej i mediach w trzech serwisach internetowych: Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu. W świetle ich zawartości starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przedstawiciele tej dyscypliny komunikują w internecie najnowsze osiągnięcia naukowe, tj. jakie rodzaje publikacji udostępniają, jaką formę przybierają kreowane przez nich przekazy naukowe (publikacja opisów bibliograficznych, pełnych tekstów, pre- i postprintów) i z jakim odbiorem użytkowników się one spotykają (liczba pobrań, wyświetleń, komentarzy). Analizami objęto 100 wybranych (w losowaniu interwałowym) reprezentantów środowiska naukowego, przypisanych w bazie danych „Ludzie nauki” wg klasyfikacji OECD do dyscypliny „media i komunikowanie”.

The Role of Social Networking Services as Tools for Evaluating Scientific Achievements. An Example of Using Google Scholar, ResearchGate and Academia.edu by Selected Polish Representatives of Social Communication and Media Sciences

Activities of academic staff members in the network environment may have various forms – from passive presence, through participation in discussions, to publishing of the latest research results in social media. In this paper, the authors present the results of analyses conducted on the presence of the most recent (2017–2019) publications by the representatives of the widely-understood social communication and media sciences in three selected networking services for scientists: Google Scholar, ResearchGate, and Academia.edu. In the face of the results, they are trying to answer the question of how the representatives of this discipline communicate the most recent scientific findings in the media space, i.e.: what types of publications are shared, what is the form of the scientific communication created by them (publication of reference lists’ descriptions, full papers, pre-prints and post prints), and what is the audience reception (number of downloads, displays, comments). The analyses covered 100 selected representatives of the scientific environment (selected in interval sampling), assigned, according to the OECD classification, in the Scientists (“Ludzie nauki”) database and the “media and communication” discipline.

Słowa kluczowe: dorobek naukowy, serwisy internetowe, Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu, nauki społeczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, scientific output, networking services for scientists, social sciences, media and communication
References

About Google Scholar. (2019) [https://scholar.google.com/intl/pl/scholar/about.html; 5.10.2019].

Academia.edu. About. (2019) [https://www.academia.edu/about; 5.10.2019].

Aguillo I.F. (2012). Is Google Scholar useful for bibliometrics? A webometric analysis. Scientometrics, vol. 91 (2), p. 343–351.

Arlitsch K., O’Brien P. (2012). Invisible institutional repositories: Addressing the low indexing ratios of IRs in Google Scholar. Library Hi Tech, vol. 30 (1), p. 60–81.

Babbie E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa.

Barnes C. (2015). The use of altmetrics as a tool for measuring research impact. Australian Academic & Research Libraries, vol. 46 (20), p. 121–134.

Barros M. (2015). Altmetrics: Alternative metrics of scientific impact based on social media. Perspectivas em Ciencia da Informacao, vol. 20 (2), p. 19–37.

Białka N. (2019). Obecność przedstawicieli polskiej informatologii i bibliologii w serwisach społecznościowych dla naukowców Academia.edu i ResearchGate. Przegląd Biblioteczny, nr 2 (87), s. 167–184.

Bornmann L., Haunschild R. (2016). How to normalize Twitter counts? A first attempt based on journals in the Twitter Index. Scientometrics, vol. 107 (3), p. 1405–1422.

Boyd D.M., Ellison N.B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 13 (1), p. 210–30.

Clarke M. (2013). The End of an Era for Academia.edu and Other Academic Networks? The Scholarly Kitchen, 11.12.2013 [http://scholarlykitchen.sspnet.org/2013/12/11/has-elsevier-signaled-a-new-era-foracademia-edu-and-other-professional-networks/; 5.10.2019].

Copiello S., Bonifaci P. (2018). A few remarks on ResearchGate score and academic reputation. Scientometrics, vol. 114 (1), p. 301–306.

Erdt M., Nagarajan A., Sin J.S.-Ch., Theng Y.-L. (2016). Altmetrics: an analysis of the state-of-the-art in measuring research impact on social media. Scientometrics, vol. 109 (2), p. 1117–1166.

Hoffmann Ch.P., Lutz Ch., Meckel M. (2016). A relational altmetric? Network centrality on ResearchGate as an indicator of scientific impact. Journal of Association for Information Science & Technology, vol. 67 (4), p. 765–775.

Holmberg K., Thelwall M. (2014). Disciplinary differences in Twitter scholarly communication. Scientometrics, vol. 101 (2), p. 1027–1042.

Iwańska-Cieślik B. (2016). Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów w przestrzeni sieciowej (część 2). Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 2 (17), s. 179–200.

Jarska L.M. (2015). Pracownik naukowy w sieci – charakterystyka wybranych portali wymiany poglądów i wyników badań. W: Z. Osiński, R. Malesa, S.D. Kotuła (red.). Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014 (s. 123–140). Lublin.

Jarska L.M. (2016). Pracownik naukowy w mediach społecznościowych. Toruńskie Studia Biblio­logiczne, nr 2, s. 201–238.

Jeż R., Szołtysek J., Twaróg S. (2018). Bazy bibliograficzne w działalności naukowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 362, s. 87–99.

Knapp A. (2012). ResearchGate Wants To Be Facebook for Scientists. Forbes, 15.03.2012 [http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/03/15/researchgate-wants-to-be-facebook-for-scien­tists; 5.10.2019].

Kousha K., Thelwall M. (2008). Sources of Google Scholar citations outside the Science Citation Index: A comparison between four science disciplines. Scientometrics, vol. 74 (2), p. 273–294.

Kowalska M. (2017). Wskaźniki altmetryczne – w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego? Casus publikacji z zakresu bibliologii i informatologii. W: R. Sapa (red.). Dia­gnostyka w zarządzaniu informacją (s. 263–284). Kraków [https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48695; 5.10.2019].

Kowalska M., Osińska V. (2018). Bazy danych i wizualizatory dorobku naukowego jako narzędzia oceny produktywności naukowej. Nauka, nr 2, s. 93–114.

Kulczycki E. (2012). Na jakim portalu naukowiec powinien mieć konto, 12.06.2012. Warsztat badacza [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/na-jakim-portalu-naukowiec-powinien-miec-konto/; 5.10.2019].

Kulczycki E. (2013a). Blog naukowy oraz inne narzędzia promocji nauki i naukowca w sieci. W: P. Żabicki, E. Giżycka (red.). Promosaurus. Poradnik promocji nauki (s. 71–72). Kraków.

Kulczycki E. (2013b). Do czego nie należy używać Google Scholar?, 31.07.2013. Warsztat badacza [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/do-czego-nie-nalezy-uzywac-google-scholar/; 5.10.2019].

Kulczycki E. (2013c). Transformation of Science Communication in the Age of Social Media. Teorie Vědy. Theory of Science, vol. 35 (1), p. 3–28.

Kulczycki E. (2015). Porównanie skuteczności promocji: repozytorium, Academia.edu, ResearchGate, 15.03.2015. Warsztat badacza [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/porownanie-skuteczno­sci-promocji-repozytorium-acadamia-edu-researchgate-net/; 5.10.2019].

Kulczycki E. (2016). Płatna wersja Academia.edu – czy warto płacić?, 13.11.2016. Warsztat badacza [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/platna-wersja-academia-edu-czy-warto-placic/; 5.10.2019].

Kulczycki E. (2017a). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1 (49) [http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.1.4; 5.10.2019].

Kulczycki E. (2017b). Punktoza w Polsce – co ją wytwarza i jak ją powstrzymać, 29.06.2017. Warsztat badacza [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/punktoza-w-polsce-co-ja-wytwarza-i-jak-ja-powstrzymac/; 5.10.2019].

Kulczycki E., Engels T.C.E., Pölönen J. i in. (2018). Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. Scientometrics, vol. 116 (1), p. 463–486.

Lewandowski T. (2014). Google Scholar a repozytoria i biblioteki cyfrowe w Polsce, 24.08.2014. Otwarta nauka [https://www.ceon.pl/analysis/case-studies/google-scholar-a-repozytoria-i-bi­blioteki-cyfrowe-w-polsce?showall=&limitstart=; 5.10.2019].

López-Cózar E.D., Robinson-García N., Torres-Salinas D. (2012). Manipulating Google Scholar Citations and Google Scholar Metrics: simple, easy and tempting, 4.12.2012. arXiv.org [https://arxiv.org/ftp/ arxiv/papers/1212/1212.0638.pdf; 5.10.2019].

Martín-Martín A., Orduña-Malea E., Ayllón J.M., López-Cózar E.D. (2016). The counting house: Measuring those who count. Presence of bibliometrics, scientometrics, informetrics, webometrics and altmetrics in the Google Scholar Citations, Researcherid, ResearchGate, Mendeley & Twitter, 7.02.2016. arXiv.org [https://arxiv.org/abs/1602.02412; 5.10.2019].

Mazurek G. (2018). Media społecznościowe w pracy naukowców marketingu. Studia Oeconomia Posnaniensia, nr 6 (5), s. 45–56.

Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków.

Míguez-González M.I., Puentes-Rivera I., Dafonte-Gómez A. (2017). Academic Social Networks and Communication Researchers from Universities in the North of Portugal: An Analysis of Academia.edu and ResearchGate. W: F. Campos-Freire, X. Rúas-Araújo, V.A. Martínez-Fernández, X. López-García (eds.). Media and Metamedia Management (p. 405–411). Cham.

Muscanell N., Utz S. (2017). Social networking for scientists: an analysis on how and why academics use ResearchGate. Online Information Review, vol. 5 (41), p. 744–759.

Nahotko M. (2013). Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 195 (1), s. 45–66.

Orduña-Malea E., Martín-Martín A., Thelwall M., López-Cózar E.D. (2017). Do ResearchGate scores create ghost academic reputations? Scientometrics, vol. 112 (1), p. 443–460.

Ortega J.L. (2015). Disciplinary differences in the use of academic social networking sites. Online Information Review, vol. 39 (4), p. 520–536.

Ortega J.L. (2017). Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles in Academia.edu, Google Scholar Citations and ResearchGate. Online Information Review, vol. 41 (6), p. 812–825.

Osińska V., Kowalska M., Osiński Z. (2018). The Role of Visualization in Shaping and Exploration of Individual Information Space. Part 1. Knowledge Organization, vol. 45 (7), p. 547–558.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. (2016). Nauka Polska [https://nauka-polska.pl; 5.10.2019].

ResearchGate. About us. (2019) [https://www.researchgate.net/about; 5.10.2019].

Rozkosz E. (2014). Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu. Forum Bibliotek Medycznych, nr 2 (14), s. 16–24

Szpunar M. (2017). Postawy narcystyczne wśród pracowników nauki. Horyzonty Wychowania, nr 16 (39), s. 47–58.

Szpunar M. (2019). Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3 (239), s. 95–104.

Thelwall M., Kousha K. (2014). Academia.edu: social network or academic network? Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 65 (4), p. 721–731.

Thelwall M., Kousha, K. (2015a). ResearchGate: disseminating, communicating, and measuring Scholarship? Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 66 (5), p. 876–889.

Thelwall M., Kousha K. (2015b). Web indicators for research evaluation, part 2: social media metrics. El Profesional de La Información, vol. 24 (5), p. 607–620.

Thelwall M., Kousha K. (2017). ResearchGate Articles: age, discipline, audience size and impact. Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 68 (2), p. 468–479.

Van Noorden R. (2014). Online Collaboration: Scientists and the Social Network. Nature, vol. 512 (7513), p. 126–29.

Waldrop M. (2008). Science 2.0: great new tool, or great risk? Scientific American, 9.01.2008 [https://www.scientificamerican.com/article/science-2-point-0-great-new-tool-or-great-risk/; 5.10.2019].

Wiechetek Ł. (2019). Użytkowanie sieci społecznościowych przez naukowców. Porównanie wykorzystania Google Scholar i ResearchGate przez pracowników wybranych polskich uczelni ekonomicznych. Problemy Zarządzania, nr 17 (5), s. 176–197.

Willinsky J. (2011). Open Access and academic reputation. W: H. Masum, M. Tovey (eds.). The Reputation Society. How Online Opinions Are Reshaping the Offline World (p. 129–138). Cambridge, Mass.–London.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.