Towarzystwo Wiedzy Prasowej na drodze rozwoju polskich badań medioznawczych

Michał Drożdż,

Katarzyna Drąg

Abstrakt

Człowiekowi potrzebne są solidna wiedza i kompetencje, żeby mógł się odnaleźć się we współczesnej mediosferze. Nauki o komunikacji społecznej i mediach wychodzą naprzeciw tym potrzebom i są w Polsce i na świecie rozwijającą się dyscypliną. W kontekście tych procesów warto spojrzeć w historię i zobaczyć polskie, prekursorskie działania w obszarze badań prasoznawczych. Celem tego artykułu jest przedstawienie ważnej inicjatywy na drodze rozwoju prasoznawstwa polskiego – Towarzystwa Wiedzy Prasowej (1938–1939). Chcemy pokazać historię jego powstania na tle podobnych inicjatyw podejmowanych w Europie oraz wskazać najważniejsze cele Towarzystwa – szczególnie te związane z troską o etyczność komunikacji masowej wyrażoną w schyłku dwudziestolecia międzywojennego. Nasze analizy stanowią próbę poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy doświadczenia historii zawierają wskazania do rozwiązywania problemów współczesnej mediosfery i czy mogą być inspiracją w badaniach medioznawczych. Prowadzone przez nas analizy opierają się na historycznych materiałach źródłowych i literaturze przedmiotu i są wsparte wiedzą empiryczną o współczesnych procesach medialnych. Za pomocą między innymi metody analizy źródeł oraz syntezującej metody porównawczej próbujemy na podstawie wiedzy historycznej o mediach wyciągać wnioski ważne dla współczesnych mediów.

The Press Knowledge Society (Towarzystwo Wiedzy Prasowej) as a Step on the Road to the Development of Polish Media Studies

Man needs solid knowledge and competence so that he can find himself in the modern media sphere. The sciences of social communication and media meet these needs, while developing the new discipline in Poland and around the world. In the context of these processes, it is worth taking a look at the history and Polish pioneering activities in the field of press research. The purpose of this article is to present an important initiative in the development of Polish press studies, namely the Press Knowledge Society (1938–1939). The aim is to show the origins of it’s history with similar initiatives in Europe to reveal the most important goals of the Society – especially those related to the concern for the ethics of mass communication expressed in the late interwar period. Our analyzes are an attempt to look for answers to the following questions: does the experience of history contain indications for solving problems of the modern media sphere and can they be an inspiration in media studies? Our analyzes are based on historical source materials and subject literature and are supported by empirical knowledge of contemporary media processes. With the help of the method of source analysis, among others, and the synthesizing comparative method, we attempted to draw conclusions important for modern media on the basis of historical knowledge about the media.

Słowa kluczowe: Towarzystwo Wiedzy Prasowej, prasa, dziennikarze, wydawcy, badania mediów, prasoznawstwo polskie, The Press Knowledge Society, press, journalists, publishers, media research, Polish press studies
References

Adamczyk M. (2001). Towarzystwo Wiedzy Prasowej (1936–1939). Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. IV, z. 2, s. 199–214.

Braki i potrzeby literatury i nauki polskiej o prasie (1932). Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy, nr 27, s. 281–282.

Czajkowska M. (1970). Założyciele Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, nr 2 (9), s. 295–298.

Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy [https://centruminformacji.tvp.pl/15781036/deklaracja-zasad-fij; 15.01.2020].

Drąg K. (2018). Dyskusja o profesjonalizmie dziennikarskim w świetle wystąpień II Zjazdu Literatów i Dziennikarzy Polskich (1894). W: B. Czechowska-Derkacz, D. Chomik, J. Wojsław (red.). Media, biznes, kultura. Media w procesie zmian – etyka i komunikacja (s. 269–283). Gdańsk.

Drożdż M. (2005). Logos i etos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów. Tarnów.

Drożdż M. (2016). Etyczność jako wyznacznik profesjonalizmu. W: K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.). Klinika dziennikarska – credo (s. 25–42). Wrocław.

Drożdż M. (2018). Etyczność jako narzędzie diagnostyczne jakości dziennikarstwa. W: K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.). Klinika dziennikarstwa – diagnoza (s. 21–38). Wrocław.

Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W. (2014). Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. Łódź.

Filas R. (2016). Zeszyty Prasoznawcze a Ośrodek Badań Prasoznawczych (OBP) – małżeństwo niemal doskonałe. W: M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.). Zeszyty Prasoznawcze – analiza zawartości (1957–2012): metody, tematy, autorzy (s. 15–29). Kraków.

Greis A. (2003). Die immanenten Strukturen medialer Kommunikation als Fokus medienethischer Anstrengun-gen. Eine Methodologie. W: A. Greis, G.W. Hunold, K. Koziol (Hrsg.). Medienethik. Ein Arbeitsbuch (s. 4–18). Tübingen–Basel.

Jarkowski S. (1932). O Polski Instytut Prasoznawczy. Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy, nr 39, s. 401–403.

Kauzik S. (1938). O rozwój prasoznawstwa w Polsce. Prasa. Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism, rok IX, nr 4, s. 1–3.

Koziol K. (2003). Öffentlichkeit als hermeneutisches Prinzip medienethischer Reflexion. Eine Kriteriologie. W: A. Greis, G.W. Hunold, K. Koziol (Hrsg.). Medienethik. Ein Arbeitsbuch (s. 19–35). Tübingen–Basel.

Nałęcz D. (1982). Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939. Warszawa–Łódź.

Pisarek W. (1999). Ośrodek Badań Prasoznawczych w nauce o komunikacji społecznej u progu trzeciego tysiąclecia. W: M. Kocójowa (red.). Zarządzanie i komunikowanie: tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku (s. 96–107). Kraków.

Powstało Towarzystwo Wiedzy Prasowej (1938). Prasa. Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism, rok IX, nr 12, s. 1.

Sonczyk W. (2009). Dyskusja o instytucjonalizacji badań nad prasą w II RP (na przykładzie miesięcznika Prasa). Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. XII, z. 2 (24), s. 35–56.

Statut Towarzystwa Wiedzy Prasowej. (1938). W: M. Adamczyk (2001). Towarzystwo Wiedzy Prasowej (1936–1939). Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. IV, z. 2.

Trzebiński W. (1930). Nauka o dziennikarstwie. Prasa. Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism, nr 1, s. 4–7.

Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie 1917–1937. Rzut oka na dwudziestolecie pracy uczelni 1917–1937 oraz program na rok 1937–1938 (1937). Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.