Data Journalism. Visualization of Data as a Remedy of Perception Problems of the Modern Reader

Joanna Dukalska-Hermut,

Ewelina Dziwak

Abstrakt

The consistent increase of information is not directly proportional to the increase in attention. Despite the availability of infinite amounts of content, the human brain, working on ‘old software’ cannot cope with the excess. As a result, anxiety and depression are deepening, which negatively affects the condition of modern man. Perceptual constraints are the reason for poverty of attention with the simultaneous richness of content. The aim of the conducted research is to demonstrate the superior role of image over text and to present data journalism and infographics as a remedy for the ill-conceived perceptual limitations of the modern ‘new media’ users. Scientific publications on data journalism, information visualization, infographics, databases, and human perception is the primary research material in this publication. The research method used for this work was the content analysis and literature studies. The conducted research allowed the authors to draw conclusions assuming that data journalism is conducive to visualization and may become a way of reliable information provision.

Data Journalism. Wizualizacja danych jako remedium na problemy percepcyjne współczesnego odbiorcy

Stale powiększająca się liczba informacji nie jest wprost proporcjonalna do wzrostu uwagi. Pomimo dostępności nieskończonych ilości treści ludzki mózg, pracując na „starym oprogramowaniu”, nie potrafi poradzić sobie z ich nadmiarem. W efekcie tego pogłębiają się stany lękowe i depresyjne, które negatywnie wpływają na kondycję współczesnego człowieka. Ograniczenia percepcyjne są powodem ubóstwa uwagi przy jednoczesnym bogactwie treści. Celem przeprowadzonych badań jest wykazanie nadrzędnej roli obrazu w stosunku do tekstu oraz przedstawienie dziennikarstwa danych i infografiki jako swoistego remedium na problemy percepcyjne współczesnego użytkownika nowych mediów. Materiałem badawczym stały się publikacje naukowe dotyczące dziennikarstwa danych, wizualizacji informacji, infografiki, baz danych i percepcji. Wykorzystana w pracy metoda badawcza to analiza zawartości i studia literaturowe. Przeprowadzone badania pozwoliły autorkom na wysnucie wniosku, że dziennikarstwo danych sprzyja wizualizacji i może stać się sposobem na rzetelne i niewywołujące lęku przekazywanie informacji.

Słowa kluczowe: infographic, data journalism, big data, information, perception, data visualisation, infografika, dziennikarstwo danych, wizualizacja informacji, percepcja
References

Andreotti O., Muiznieks N., McGonagle T., Parmar S., Cali B., Voorhoof D., Akdeniz Y., Altiparmak K., Sarikakis K., White A., Siapera E., Haski P. (2015). Journalism at Risk: Threats, Challenges and Perspectives. Strasbourg.

Artivia.pl Blog (2012). Czy jest dziennikarstwo danych? [http://blog.artivia.pl/2012/05/czym-jest-dziennikarstwo-danych/; 25.09.2018].

Atkinson R.C., Shiffrin R.M. (1968). Human Memory. A Proposed System and its Control Processes. In: K. Spence and J.T. Spence (eds.). Psychology of Learning and Motivation (p. 90–191). Elsevier.

Baddeley A. (1994). The Magical Number Seven: Still Magic After All These Years? Psychological Review, no. 101, p. 353–356.

Baddeley A.D. (1966). The Influence of Acoustic and Semantic Similarity on Long-term Memory for Word Sequences. Quarterly Journal of Experimental Psychology, no. 18 (4), p. 302–309.

Bagrow L. (2009). The History of Cartography. London.

Bartlett F.C. (1932). Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge.

Bodenhausen G.V. (1988). Stereotypic Biases in Social Decision Making and Memory: Testing Process Models of Stereotype Use. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 55, no. 5, p. 726–737.

Bodenhausen G.V., Hugenberg K. (2009). Attention, Perception and Social Cognition. In: F. Strack, J. Forster (eds.). Social Cognition: The Basis of Human Interaction (p. 1–22). New York.

Bojakowski W. (2016). Infografiki dziennika “South China Morning Post” jako przykład dziennikarstwa wizualnego. In: M. Graszewicz, M. Wszołek (red.). Teorie komunikacji i mediów 9. Konstrukcje komunikacji i mediów (s. 431–448). Wrocław.

Celiński P. (2013). Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych. Lublin.

Dewdney A., Ride P. (2006). The New Media Handbook. London–New York.

Driscoll M.P. (2000). Psychology of Learning for Instruction. Second edition. London

Friedenberg J., Silverman G. (2006). Cognitive Science. An Introduction to the Study of Mind. Thousand Oaks.

Gibson J.J. (2015). The Ecological Approach to Visual Perception. New York.

Gogołek W. (2012). Nowy wymiar zasobów informacyjnych www [http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/gogolek.pdf; 26.09.2018].

Gray J., Bounegru L., Chambers L. (2012). The Data Journalism Handbook. Sebastopol.

Jędrysik M. (2012). Miłada Jędrysik o data journalism dla Szkoły Infografiki [https://centrum-cyfrowe.pl/czytelnia/milada-jedrysik-o-data-journalism-dla-szkoly-infografiki/; 14.09.2018].

Koch W.G. (2001). Jaques Bertin’s Theory of Graphics and its Development and Influence on Multimedia Cartography. Information Design Journal, no. 10, p. 37–43.

McLuhan M., Fiore Q. (1967). The Medium Is the Message. New York.

Miller G.A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. The Psychological Review, no. 63, p. 81–97.

Moller [http://classes.engr.oregonstate.edu/eecs/spring2015/cs419001/Slides/tufteDesign.pdf; 04.09.2018].

Osińska V. (2016). WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Toruń.

Pacuła P. (2014). Nils Mulvad: Dziennikarstwo danych to współczesny punk [https://pl.ejo-on-line.eu/dziennikarstwo-polityczne/nils-mulvad-dziennikarstwo-danychwspolczesny-punk; 22.09.2018].

Piekarski K. (2017). Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę. Gdańsk.

Sadowska J., Zimnoch K. (2015). Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności? In: H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska (red.). Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu (s. 17–36). Białystok.

Sartori G. (2007). Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński. Warszawa.

Siemes A. (2010). Liczby w mediach: Rola i funkcja rzeczywistości liczb w komunikacji medialnej – wyniki badania empirycznego. In: B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.). Styl – Dyskurs – Media (s. 419–431). Łódź.

Suthers D. (1966). Attention and Automaticity. Pittsburg.

Szpunar M. (2017). Imperializm kulturowy internetu. Kraków.

Tabakow M., Korczak J., Franczyk B. (2014). Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, nr 1 (31), s. 138–153.

Toffler A. (1970). Future Shock. Washington.

Tufte E.R. (1990). The Visual Display of Quantitative Information. Second edition. Cheshire.

Vandendorpe C. (2008). Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, przeł. A. Sawisz. Warszawa.

Warden P. (2010). What Is Data Journalism? [https://petewarden.com/?s=data+journalism&submit=Search; 15.07.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.