Metody, miejsca odbioru i rytuały towarzyszące percepcji treści telewizji tradycyjnej i WebTV wśród licealistów zamieszkujących województwo podkarpackie

Jarosław Kinal

Abstrakt

Współczesny sposób korzystania z mediów zmienił strukturę i funkcje przestrzenną miejsc odbioru. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie metod odbiorczych, miejsc odbioru i opis rytuałów, które towarzyszą obecnie młodym ludziom podczas korzystania z mediów. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród podkarpackich licealistów w 2018 roku. W badaniu zastosowano dwustopniowy sposób ustalenia agregatu badawczego: (1) pisma do dyrektorów wylosowanych 14 placówek oświatowych oraz (2) rozesłanie prośby o wypełnienie ankiety do osób deklarujących przynależność do jednostki edukacyjnej za pomocą otwartego konta na portalu Facebook. Zastosowanie wyszukiwania celowego w serwisie Facebook umożliwiło dotarcie z ankietą do uczniów będących w rzeczywistości członkami społeczności danej szkoły, co – w opinii autora niniejszej publikacji – było działaniem uniemożliwiającym generowanie odpowiedzi przez osoby niebędące w grupie badawczej. Przeprowadzenie badania wśród podkarpackich licealistów jest motywowane regionalnym charakterem badań prowadzonych w rzeszowskim ośrodku akademickim. Zagregowane i opracowane wyniki pozwoliły uprawdopodobnić postawione w procesie konceptualizacji badań hipotezy i stanowią przyczynek do dalszych badań zjawiska.

Methods, Places and Rituals Accompanying the Perception of the Content of Traditional Television and WebTV among High School Students Residing in the Podkarpackie Voivodeship

The modern way of using the media has changed the spatial structure and functions of the places of media reception. The aim of this article is to indicate the reception methods, the places of reception and the description of the rituals that accompany young people today when using the media. The article presents the results of the research conducted among secondary school students from Podkarpackie Voivodeship (in the South of Poland) in 2018. The study used a two-stage method of gathering the research material: 1) letters to directors of 14 randomly selected educational institutions were followed by (2) a request to fill in the questionnaire sent to students, using an open account on Facebook. The use of targeted search on Facebook made it possible to reach students who were actually members of the school’s community with the survey, the results of which made it possible to substantiate the hypotheses put forward in the process of conceptualization of research and constitute a contribution to further research on the phenomenon of rituals accompanying the perception of media content.

Słowa kluczowe: społeczeństwo sieci, cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, absorpcja medialna, rytualizacja medialna, młodzież, Podkarpacie, network society, digital natives, digital immigrants, media absorption, media ritualisation, young people, Podkarpackie Voivodeship
References

Behr D., Meitinger K., Braun M., Kaczmirek L. (2017). Web Probing – Implementing Probing Techniques from Cognitive Interviewing in Web Surveys with the Goal to Assess the Validity of Survey Questions. Mannheim, GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences (GESIS – Survey Guidelines).

Carey J.W. (1992). Communication as Culture. Essays on Media and Society. New York.

Couldry N. (2003). Media Rituals: A Critical Approach. London.

Goode W.J. (2010). Religia a magia. W: F. Adamski (red.). Socjologia religii (s. 25–28). Kraków.

GUS (2019). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2015–2019 [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2015–2019,1,13.html; 12.10.2020].

Hojnacki L. (2016). Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły. E-mentor, nr 1 (13), s. 23–27.

Keller M., Halkier B. (2014). Positioning Consumption: A Practice Theoretical Approach to Contested Consumption and Media Discourse. Marketing Theory, vol. 14, issue 1, s. 35–51.

Kobyliński J. (2004). Ankieta jako specyficzna technika wywiadu standaryzowanego [https://edukator.ore.edu.pl/76/; 14.11.2018].

Krauze-Sikorska H., Klichowski M. (2013). Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych. Poznań.

Mysiar R. (2014). Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci. Warszawa.

Prensky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants [https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf; 14.11.2018].

Rappaport R.A. (2007). Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, przeł. A. Musiał, T. Sikora, A. Szyjewski. Kraków.

Rothenbuhler E.W. (1998). Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony. London.

Schmitt K.M., Gunther A.C., Liebhart J.L. (2004). Why Partisans See Mass Media as Biased. Communication Research, n. 31 (6), p. 623–643.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.