Estetyka komunikacji jako wyraz grzeczności

Małgorzata Laskowska

Abstrakt

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest określenie tego, na ile estetyka komunikacji jest wyrazem grzeczności. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na znaczenie estetyki komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej. Tak postawiony cel badawczy można przedstawić w następujących pytaniach szczegółowych: w jakim znaczeniu estetyka komunikacji może być formą grzeczności w komunikacji? W czym przejawia się estetyka komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej? Artykuł ma charakter przeglądowy; zastosowano tu przede wszystkim metodę analizy zawartości literatury przedmiotu. Odpowiedzi na wymienione wyżej pytania, uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy, pozwolą zaproponować standardy bycia uprzejmym w komunikacji z uwzględnieniem estetycznych form przekazu.

Aesthetics of Communication as an Expression of Politeness

The main purpose of this article is to determine the extent to which the aesthetics of commu­nication is an expression of politeness. Particular attention will be paid here to the importance of the aesthetics of verbal and non-verbal communication. This research objective can be presented in the following specific questions: In what sense can the aesthetics of communication be a form of politeness in communication? How does the aesthetics of verbal and nonverbal communication manifest itself? The article is a literature review; therefore, the method of critical analysis of the subject literature was primarily used. The answers to the above-mentioned questions, obtained as a result of the conducted analysis allowed to recom­mend standards of being polite in communication, taking into account the aesthetic forms of communication.

Słowa kluczowe: estetyka, komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, grzeczność, piękno, aesthetics, nonverbal communication, verbal communication, politeness, beauty
References

Anderson E. (2020). Aesthetic Appreciation of Silence [https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=885; 31.10.2020].

Bayer J.B., Campbell S.W., Ling R. (2016). Connection Cues: Activating the Norms and Habits of Social Connectedness. Communication Theory, n. 26/2, p. 128–149.

Bettelheim B. (2003). O sztuce opowiadania baśni. W: G. Godlewski (red.). Antropologia słowa (s. 219–226). Warszawa.

Brady E., Haapala A. (2003). Melancholy as an Aesthetic Emotion [https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=214&searchstr=Thomas+Leddy; 31.10.2020].

Brown G., Manago A.M., Trimble J.E. (2016). Tempted to Text: College Students’ Mobile Phone Use During a Face-to-Face Interaction with a Close Friend. Emerging Adulthood, n. 4/6, p. 440–443.

Brown P. (1980). How and Why Are Women More Polite: Some Evidence from a Mayan Community. W: S. McConnell-Ginet, R. Borker, N. Furman (eds.). Women and Language in Literature and Society. Westport.

Brown P., Levinson S.C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge.

Chun W.H.K., Keenan T. (eds.) (2015). New Media, Old Media: A History and Theory Reader. New York.

Costa M. (1999a). Il sublime tecnologico. Salerno.

Costa M. (1999b). L’estetica dei media. Avanguardie e tecnologia. Roma.

Costa M. (2003). L’avenir de l’art et de la philosophie à l’époque des réseaux. Paris.

Dowling Ch. (2010). The Aesthetics of Daily Life. British Journal of Aesthetics, n. 50/3, p. 226–242.

Dubisz S. (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa.

Emerson R.W. (2020). Nature [https://emersoncentral.com/texts/nature-addresses-lectures/nature2/; 12.10.2020].

Fauziati E. (2013). Linguistic Politeness Theory [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3462/4_LINGUISTIC%20POLITENESS%
20THEORY.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 12.10.2020].

Felberg T.R., Šarić L. (2017). Interpreting Impoliteness: Interpreters’ Voices. Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, n. 4/1, p. 1–17.

Fenner D.E.W. (2003). Introducing Aesthetics. Westport.

Grice P. (1975). Logic and Conversation. W: P. Grice (ed.). Studies in the Way of Words. Cambridge, Massachusetts – London, England.

Hofstede G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przeł. M. Durska. Warszawa.

Holmes J. (1995). Women, Men, and Politeness. London.

Karkowski Cz. (2019). Narodziny estetyki: „Refleksje o poezji” Alexandra Baumgartena. New York.

Kasper G. (1990). Linguistic Politeness: Current Research Issues. Journal of Pragmatics, n. 14, p. 193–218.

Komar M. (2011). Marketing międzykulturowy a country cluster – ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 661, s. 573–586.

Laskowska M. (2018). Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych. Warszawa.

Leakey R. (2003). Sztuka mówienia. W: G. Godlewski (red.). Antropologia słowa (s. 25–35). Warszawa.

Leddy T. (2012). The Extraordinary in the Ordinary: The Aesthetics of Everyday Life. Peterborough.

Lin T. (2013). The Concepts of „Politeness”: A Comparative Study in Chinese and Japanese Verbal Communication. Intercultural Communication Studies, n. XXII, p. 151–165.

Manovich L. (2017). Aesthetics, „Formalism,” and Media Studies [http://manovich.net/content/04-projects/098-aesthetics-formalism-and-media-studies/aesthetics-media-studies.pdf; 31.10.2020].

Marcjanik M. (2017). Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa.

Marcyński K. (2017). Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze. Warszawa.

Määttänen P. (2005). Aesthetics of Movement and Everyday Aesthetics [https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=347; 23.11.2020].

Miller-Ott A.E., Kelly L. (2017). A Politeness Theory Analysis of Cell-Phone Usage in the Presence of Friends. Communication Studies, n. 68/2, p. 190–207.

Moutsopoulos E. (1976). Categoriile estetice. Introducere la o axiologie a obiectului estetic. Bucureşti.

Mujiyanto Y. (2017). The Verbal Politeness of Interpersonal Utterances Resulted from Back-translating Indonesian Texts into English. Indonesian Journal of Applied Linguistics, n. 6/2, p. 288–300.

Naukkarinen O. (2017). Everyday Aesthetics and Everyday Behavior. Contemporary Aesthetics, n. 15 [https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=802&search­str=Everyday+Aesthetics+and+Everyday+Behavior; 31.10.2020].

Petrovici I. (2016). The Role of Aesthetic Communication in Advertising. WLC 2016: World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016. LUMEN 15th Anniversary Edition [http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.95; 31.10.2020].

Pop A.-M., Sim M.-A. (2016). Stylistic Features of Business Writing. Annals of the University of Oradea: Economic Science, n. 25/1, p. 254–263.

Rastall P. (2006). Language as Communication, Pattern and Information. La Linguistique, n. 42/1, p. 19–36.

Solomon M.R., Ashmore R., Longo L. (1992). The Beauty Match-Up Hypothesis: Congruence between Types of Beauty and Product Images in Advertising. Journal of Advertising, n. 21/4, p. 23–34.

Szpunar M. (2020). O istocie uważności w nieuważnym świecie. Kultura – Media – Teologia, nr 42, s. 22–36.

Sztabnicka-Gradowska E. (2017). Model polskiej grzeczności językowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Perspektywa interkulturowa. Łódź.

Veereshwar P., Sharma N. (2008). Aesthetics. India.

Żurek A. (2008). Teorie grzeczności językowej. Kształcenie Językowe, nr 7, s. 33–43.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.