Polarisation of Content in Polish News Making, as Exemplified by News Programmes of Licensed Broadcasters and the Public Service Broadcaster

Jędrzej Skrzypczak,

Grzegorz Iwasiuta

Abstrakt

The paper contains a quantitative and qualitative analysis of the news services of the three largest broadcasters and three events essential for the functioning of the state and public life in Poland. The first one was the amendment to the Supreme Court Act of July 2017. The second event was the local elections campaign in Poland (broadcasts aired on the 18th of October 2018, the last but one day of the elections campaign), while the third set of material were the news items on the murder of the Mayor of Gdańsk – Paweł Adamowicz (broadcasts aired on the 15th of January 2019, one day after the tragic event). The analysis focused on the evening news editions by the three most popular broadcasters with the highest viewership, including commercial stations (i.e. TVN’s Fakty and Polsat’s Wydarzenia) and the public broadcaster (i.e. the Polish Television’s Wiadomości). In total, 43 news items of 2 hours, 20 minutes and 6 seconds were analysed. The study has revealed a clear polarisation of news content coming from the licensed broadcasters and the public service broadcaster.

Słowa kluczowe: news, media, broadcasters, media pluralism, polarisation of media content, freedom of speech
References

Ainsworth L., Weston D. (1995). Newspapers and UK Media Ownership Controls. Journal of Media Law and Practice, vol. 16, no. 1, p. 2–9.

Broadcasting Act. (1992). Polish Broadcasting Act of December 29th 1992 public service broadcasting.

Brogi E., Carlini R.M., Nenadic I., Parcu P.L., Viola de Azevedo Cunha M. (2020). Media Pluralism Monitor in the Digital Era. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. European University Institute.

Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ 2016/C 202/02.

Commission Communication (2001) on the application of state aid rules to public service broadcasting, published in OJ of November 15th 2001 C 320/5.

Commission Staff Working Document on Media Pluralism in the Member States of the European Union (SEC(2007) 32) [https://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/media_pluralism_swp_en.pdf; 2.08.2020].

Doyle G. (1995). The Cross Media Ownership Debate. Journal of Media Law and Practice, vol. 16, no. 2, p. 38–43.

Dyczewski L. (2003). Więź ze społeczeństwem i dobra jakość telewizji publicznej? Za ekranem, nr 3, p. 29–37.

EC. (1998). The Digital Age. European Audiovisual Policy. Report from the high-level group on audiovisual policy (1998), Brussels-Luxembourg [http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/finalised/hlg/hlg_en.pdf; 2.08.2020].

ERGA Report. (2018). Internal Media Plurality in Audiovisual Media Services in the EU – Rules and Practices [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/raport-erga_pluralizm-wewnetrzny_wersja-pl_def.pdf; 1.08.2020].

EU Media Futures Forum. (2012). Final Report – September 2012, Report for European Commission Vice-President Neelie Kroes [https://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/forum/exec_sum.pdf; 2.08.2020].

European Audiovisual Observatory. (2016). Media Ownership: Towards Pan-European Groups? Analysis of Mediametrie/Europdata TV data [http://www.obs.coe.int/documents/205595/264629/Media+ownership+towards+pan-European+groups; 2.08.2020].

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4th 1950 (1950 Convention), OJ 1993, No 61, item 284.

Flankowska J. (2002). Zalety i wady obecności kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowanych – próba systematyzacji problemów. Studia Medioznawcze, nr 5, p. 121–130.

Frąckiewicz A. (2002). Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym. In: B. Banaszak, A. Preisner (eds.). Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. Warszawa.

Garlicki L. (2010). Art. 10. Wolność wyrażania opinii. In: L. Garlicki (ed.). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I: Komentarz do artykułów 1–18 (p. 583–649). Warszawa.

Głowacka D., Bodnar A. (2015). Niezależnośćść redakcyjna w mediach publicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Analizy i Rekomendacje Nr 7/2015 [https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/hfpc_analizy_i_rekomendacje_7_2015.pdf; 2.08.2020].

Goban-Klas T. (2008). Granice wolności mediów. Wolność mediów – od kogo i od czego? In: Z. Bauer, E. Chudziński (eds.). Dziennikarstwo i świat mediów (p. 543–556). Kraków.

Holznagel B. (2000). The Mission of Public Service Broadcasters. International Journal of Communications Law and Policy, no. 5, p. 1–6.

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States (2009). Towards a Risk-Based Approach, Prepared for COM [https://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/pfr_report.pdf; 2.08.2020].

Jakubowicz K. (2011). Media Revolution in Europe: Ahead of the Curve. Strasbourg.

Jaskiernia A. (2006). Publiczne media elektroniczne w Europie. Warszawa.

Jędrzejewski S. (2010). Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej. Kraków.

Klimkiewicz B. (2014). A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union. Kraków.

Klimkiewicz B. (2019) Pluralism in a Hybrid Media Environment from the User Perspective. Florence.

Knight Foundation. (2018). American Views: Trust, Media and Democracy [https://knightfoundation.org/reports/american-views-trust-media-and-democracy/; 1.08.2020].

Miąsik D. (2000). Kontrola koncentracji kapitału w środkach masowego przekazu. Rejent, nr 4, p. 92–93.

Mitchell A., Gottfried J., Kiley J., Matsa, K.E. (2017). Political Polarization & Media Habits. Pew Research Center report [https://www.journalism.org/2014/10/21/political-polarization-media-habits/].

Protocol (Amsterdam Protocol 1997) on public service broadcasting in the Member States, O.J. 1997, C 340.

Recommendation (1996) of the Committee of Ministers of the Member States of the Council of Europe No R (96) 10 on guarantees for the independence of public service broadcasters [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Rec(1996)010&ExpMem_en.asp; 20.01.2016].

Recommendation 2007 No CM/Rec(2007)2 of January 31st 2007 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on media pluralism and diversity of media content.

Recommendation (2007) CM/Rec (2007)3 of the Committee of Ministers to Member States on the remit of public service media in the information society.

Recommendation (2012) No CM/Rec(2012)1 of February 15th 2012 [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1908265; 20.01.2016].

Secretariat memorandum. (1997). Secretariat memorandum prepared by the Directorate of Human Rights (1997), Report on media concentrations and pluralism in Europe (revised version) MM-CM (97) 6. Strasbourg.

Skrzypczak J. (2010). Próby zmiany systemu radiofonii i telewizji w Polsce. In: T. Gardocka, J. Sobczak (eds.). Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce (p. 91–112). Warszawa.

Skrzypczak J. (2011). Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji. Poznań.

Society of Journalists Report. (2020). Report on monitoring of TVP’s Wiadomości, Polsat’s Wydarzenia and TVN’s Fakty before the first round of the presidential election, June 15th – 26th 2020 [http://towarzystwodziennikarskie.pl; 2.08.2020].

Tambini D. (2015), Can the New Charter Protect BBC Independence? [http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/01/27/can-the-new-charter-protect-bbc-independence/; 2.08.2020].

Treaty (1997) of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, OJ C 340, October 10th 1997, initialled on June 17th 1997, signed on October 2nd 1997, and entered into force on May 1st 1999.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.