Informacje prasowe jako element składowy procesu komunikacji pomiędzy dziennikarzami a przedstawicielami branży public relations

Dariusz Tworzydło

Abstrakt

Press releases as a component of the communication process between journalists and public relations representatives

The article is based entirely on the results of research carried out by a research team composed of experts of the Polish Press Agency and the Institute for Development of Information Society under the scientific direction of the author of the publication. The researchers aimed to examine the role that press releases play in the relations between media representatives and public relations specialists, the extent to which they are used, and the attitude of journalists to this type of material. The research activities were carried out at the turn of August and September 2020 among journalists, including in particular people listed in the Polish Press Agency databases. The research was carried out using a quantitative research method – CAWI technique (Computer Assisted Web Interview). While creating their materials, media representatives seek inspiration in various sources, however, when writing articles they most frequently use press releases sent by e-mail. Such a position was taken by respondents, who work mainly for Web portals.

STRESZCZENIE
Artykuł opiera się w całości na wynikach badań zrealizowanych przez zespół badawczy złożony z ekspertów Polskiej Agencji Prasowej oraz Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pod kierownictwem naukowym autora publikacji. Celem było zbadanie, jaką rolę informacja prasowa odgrywa w relacjach pomiędzy przedstawicielami mediów a specjalistami do spraw public relations, w jakim zakresie wykorzystuje się ją i jaki jest stosunek dziennikarzy do tego typu materiałów. Działania badawcze zrealizowano na przełomie sierpnia i września 2020 roku wśród dziennikarzy, w tym przede wszystkim osób znajdujących się w zasobach baz Polskiej Agencji Prasowej. Badania zostały wykonane za pomocą ilościowej metody badawczej przy użyciu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview). Na bazie badań wykazano m.in., że przedstawiciele mediów, tworząc swoje materiały, poszukują inspiracji w różnych źródłach, jednak przy pisaniu artykułów prasowych najczęściej korzystają z informacji prasowych przesyłanych drogą mailową, przy czym istotnie częściej taką deklarację składali ankietowani, którzy pracują głównie w portalach internetowych.

 

Słowa kluczowe: public relations, dziennikarze, media, informacja prasowa, kryzys, journalists, press release, crisis
References

Czaplicka M. (2014). Zarządzanie kryzysem w social media. Gliwice.

Gawroński S. (2006). Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR. Rzeszów.

Grunig J.E. (2011). Instytucjonalizacja, zarządzanie strategiczne i media elektroniczne: czy badania naukowe kształtują przyszłość public relations. W: J. Olędzki (red.). Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu (s. 75). Warszawa.

Hope E. (2013). Etyka w zawodzie specjalistów public relations. Warszawa.

Łaszyn A. (red.) (2020). E-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie. Warszawa.

Macnamara J. (2014). Journalism – PR relations revisited: The good news, the bad news, and insights into tomorrow’s news. Public Relations Review, vol. 40(5), p. 739−750.

Macnamara J. (2015). The Continuing Convergence of Journalism and PR: New Insights for Ethical Practice From a Three-Country Study of Senior Practitioners. Journalism & Mass Communication Quarterly, vol. 93(1), p. 118−141.

Obermaier M., Koch T., Riesmeyer C. (2018). Deep Impact? How Journalists Perceive the Influence of Public Relations on Their News Coverage and Which Variables Determine This Impact. Communication Research, vol. 45, p. 1031−1053.

Reich Z. (2010). Measuring the impact of PR on published news in increasingly frag-mented news environments. A multifaceted approach. Journalism Studies, vol. 11, p. 799−816.

Tworzydło D. (2019). Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie. Warszawa.

Tworzydło D. (2017). Public relations praktycznie. Rzeszów.

Tworzydło D., Szuba P., Życzyński N. (2019). Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations. Rzeszów.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.