Polska telewizja programowa po konwersji cyfrowej

Tomasz Mielczarek

Abstrakt

Polish Program Television After Digital Conversion

The aim of this article is to analyze the basic transformations that have taken place in Polish television after the digital conversion. The article is of a synthetic and review character; it uses an informative-descriptive method. The author believes that the decommissioning of analogue TV transmitters in Poland has accelerated the reconfiguration of the broadcasting market and its programming. This process was intensified by changes in the methods of social communication, which often took on a network character. Referring to sociological research, the author believes that watching television depends on various demographic characteristics but mainly on age. Young viewers primarily use streaming platforms. They watch not only television series and feature films made by professionals but also amateur works available (e.g. YouTube). Older viewers prefer linear programming. They pay attention especially to television sagas and news programs, and their needs are probably best met by state television. Broadcasters try to remain in business in two ways. First of all, they expand their offer and introduce to the market more and more specialized programs addressed to the ever narrowing groups of recipients. Secondly, they launch their own streaming platforms to try to attract new viewers.

STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych zjawisk, które wystąpiły w ostatnich latach w polskiej telewizji programowej. Artykuł ma charakter syntetyczny i prze­glądowy; wykorzystuje metodę informacyjno-opisową. Autor uważa, że likwidacja analogo­wych nadajników telewizyjnych w Polsce przyspieszyła rekonfigurację rynku nadawców i ich oferty programowej. Proces ten zintensyfikowały zmiany sposobów komunikacji społecznej, która coraz częściej przybierała charakter sieciowy. Odwołując się do badań socjologicznych, Autor dochodzi do wniosku, że oglądanie telewizji uzależnione jest od różnorodnych cech demograficznych, ale głównie od wieku. Młodzi widzowie korzystają przede wszystkim z platform strumieniowych. Oglądają nie tylko wykonane przez profesjonalistów seriale i filmy fabularne, ale też twórczość amatorską oferowaną np. przez YouTube. Starsi widzo­wie preferują linearną telewizję programową. Zwracają uwagę zwłaszcza na telewizyjne sagi i programy informacyjne, a ich potrzeby bodaj najlepiej zaspokaja telewizja państwowa. Nadawcy próbują utrzymać się na rynku na dwa sposoby. Po pierwsze multiplikują ofertę i wprowadzają na rynek coraz bardziej wyspecjalizowane programy adresowane do coraz węższych grup odbiorców. Po drugie uruchamiają własne platformy strumieniowe, próbując w ten sposób pozyskać nowych widzów.

Słowa kluczowe: telewizja linearna, telewizja programowa, konwersja cyfrowa, platformy strumieniowe, oglądalność, linear television, program television, digital conversion, streaming platforms, viewership
References

bcz (2020). 74 proc. klientów chce zrezygnować z płatnej telewizji w ciągu pięciu lat [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/74-proc-klientow-zrezygnuje-z-platnej-telewizji-w-ciagu-pieciu -lat-raport; 7.06.2021].

Boczek K. (2021). Stachanowcy propagandy. Press, nr 5–6, s. 84–89.

Cymanow-Sosin K., Drożdż M. (2019). Analiza zawartości przekazów telewizyjnych w progra mach informacyjnych na przykładzie monitoringu TVP Info. Media – Biznes – Kultura, nr 1 (6).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonaw czych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L303/69.

Gackowski T., Łączyński M. (2012). Polski rynek kanałów zdelokalizowanych – analiza zjawiska i rekomendacje. Warszawa.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji (2014). Warszawa.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji (2015). Warszawa.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji (2019). Warszawa.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji (2020). Warszawa.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji (2021). Warszawa.

Kisielewska A. (2009). Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności. Kraków.

Kozielski M., Erling B. (2021). Fuzja Warner Media i Discovery wpłynie na polski rynek [https://www.press.pl/tresc/65986,fuzja-warnermedia-i-discovery-bedzie-miec-wplyw-na-polski-ry nek; 25.05.2021].

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Telemetria [http://www.krrit.gov.pl/krrit/telemetria-pol ska/o-projekcie/; 9.06.2021].

Kto ogląda programy informacyjne (2021) [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kto-oglada -programy-informacyjne_1; 25.02.2021].

Kucharski S. (2018). Discovery i TVN pod jednym szyldem. Przejęcie za 14,6 mld dolarów. Ga zeta Wyborcza, nr 55.

Lee R. (2021). Cable and satellite TV use has dropped dramatically in the U.S. since 2015 [https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/17/cable-and-satellite-tv-use-has-dropped-dramati cally-in-the-u-s-since-2015/; 7.06.2021].

Maciejewska-Mieszkowska K. (2020). Telewizja jako aktor polityczny w ocenie społecznej Pola ków. Media–Biznes–Kultura, nr 2 (9).

Maksimowicz D. (2016). TVN SA jako podmiot gospodarczy. Zarys zagadnienia na przykładzie analizy fundamentalnej i próby wyceny spółki w latach 2009–2015. Studia Medioznawcze, nr 4.

Mały Rocznik Statystyczny GUS (2020). Warszawa.

Manicki J. (2019). Preferencje użytkowników tradycyjnej i internetowej telewizji na podstawie badań ankietowych. Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 1.

Mielczarek T. (2015). W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989–2013, Kielce.

Multipleksy telewizji naziemnej w 2017 r. (2018). Załącznik do Informacji o podstawowych pro blemach radiofonii i telewizji. Warszawa.

Nowak P. (2018). Multipleksy – nowe (ale czy wykorzystane?) możliwości. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3.

Pallus P. (2020). Powstała największa kablówka w Polsce. Vectra przejęła Multimedia [https://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/najwieksza-kablowka-w-polsce-vectra-kupila-multi media/db8webc; 1.02.2020].

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) [https://www.pike.org.pl/; 8.06.2021].

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (2015). Druk sejmowy nr 158 z 28 grudnia 2015 r.

Program Silver [http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,3098,program-silver-tv-na-pierw szym-multipleksie.html; 25.02.2021].

Raport Interfilmlab 3.0 (2019). Warszawa [https://interfilmlab.pl/3-0-pobierz-publikacje/; 25.02.2021].

RK (2020). Trzy miliony Polaków zrezygnowało z płatnej telewizji. Przyciągnął ich Netflix i inne serwisy VOD [https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25597032,trzy-miliony-polakow-zrezygno walo-z-platnej-telewizji-przyciagnal.html; 22.02.2021].

Shapiro D. (2020). TV is at a Tipping Point. One Clear Casualty of the Streaming Wars: Profit [https://medium.com/swlh/one-clear-casualty-of-the-streaming-wars-profit-683304b3055d; 7.06.2021]

Sprawozdanie abonamentowe za 2019 r. (2020). Warszawa [https://centruminformacji.tvp.pl/47756280/; 22.02.2021].

Sprawozdanie abonamentowe za 2020 r. (2021). Warszawa [https://centruminformacji.tvp.pl/53579725/; 22.02.2021].

Straszewski J. (2021). 30 lat telewizji kablowej w Polsce [https://www.money.pl/gospodarka/30-lat -telewizji-kablowej-w-polsce-6329747321055361a.html; 25.02.2021].

Świerczyńska-Głownia W. (2014). Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVP i TVN. Kraków.

Świerczyńska-Głownia W. (2017). Działalność programowa telewizji publicznej. Kluczowe de terminanty programowania i dystrybucja oferty. Kraków.

Telemetria (2021) [http://www.krrit.gov.pl/krrit/telemetria-polska/o-projekcie/; 3.06.2021].

Ustawa o radiofonii i telewizji (2020). Dziennik Ustaw, poz. 805.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (2011). Dziennik Ustaw, nr 85, poz. 459.

Wiarygodność mediów (2017). Komunikaty z badań CBOS, nr 70.

Wirtualne Media (2021) [https://www.wirtualnemedia.pl/; 1.06.2021].

Wzmocnienie Grupy Polsat w segmencie telewizyjnym. Telewizja Polsat z nowymi kanałami od Grupy ZPR Media (b.r.) [https://grupapolsat.pl/pl/archive/wzmocnienie-grupy-polsat-w -segmencie-telewizyjnym-telewizja-polsat-z-nowymi-kanalami-od; 20.02.2021].

Zeszyty Prasoznawcze (2016), nr 1 – nr specjalny dotyczący seriali telewizyjnych.

Zielińska U. (2021). Vectra kupi Multimedia Polska. Uzgodniła warunki z UOKiK [https://cyfrowa.rp.pl/telekomunikacja/43364-vectra-kupi-multimedia-polska-uzgodnila-warunki -z-uokik; 20.02.2021].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.