Sposoby komunikacji uczelni w czasie pandemii COVID-19

Beata Czechowska-Derkacz,

Małgorzata Łosiewicz

Abstrakt

W czasie pandemii COVID-19 zarządzanie komunikacją stało się podstawowym elementem sprawnego funkcjonowania uczelni. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów komunikowania szkół wyższych z otoczeniem z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Do badania zostało wybranych 16 największych szkół wyższych z 16 województw. Przeprowadzone zostały badania ankietowe, pogłębione wywiady oraz analiza aktywności w najpopularniejszych mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram). Zebrany materiał badawczy stanowi 917 odpowiedzi respondentów w badaniach ankietowych i pogłębionych wywiadach oraz 7909 postów zamieszonych przez uczelnie w mediach społecznościowych (zebranych za pomocą monitoringu mediów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych). Do tej pory w odniesieniu do uczelni, stanowiących znaczące ośrodki w rozwoju regionów, nie zostały przeprowadzone badania o tak szerokim charakterze. Wyniki badań wskazały na skalę komunikacyjnych wyzwań (dot. m.in. funkcjonowania zespołów kryzysowych, intensywności komunikacji czy kanałów komunikacji), z jakimi musiały mierzyć się uczelnie, które wymagały reorganizacji wszystkich dotychczasowych działań.

 

Social Media Communication at Universities in Times of COVID-19 Pandemic

Throughout the COVID-19 pandemic, proper management of communication has become an important element ensuring the efficient functioning of higher schools. The main objective of this paper is to present modes of communication employed at universities, that will focus on the use of social media. Sixteen largest Polish universities based in 16 voivodeships have been selected for this study. The research data were obtained from questionnaire surveys, in-depth interviews, and analyses of universities’ activity in the most popular social media (i.e. Facebook, Twitter, Instagram). In total, the data collected comprises of 867 respondents’ answers and 7909 mentions of universities found in the analyzed social media (gathered using media monitoring with IT tools). So far, such broad research of the main universities, which are significant centers of region development, have not been conducted. This research is the first detailed elaboration. The results of data analysis have confirmed the authors’ thesis that communication during the pandemic poses a great challenge for universities, a challenge that requires institutions to reorganize their existing modes of communication.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, komunikacja, szkolnictwo wyższe, media społecznościowe, zawodowy komunikator / COVID-19 pandemic, communication, higher education system, social media, professional communicators
References

Abramczyk G., Drzycimski A. i in. (2000). Komunikatorzy: wpływ, wrażenie, wizerunek. War­szawa–Bydgoszcz.

Agley J., Xiao Y., Thompson E.E., Chen X., Golzarri-Arroyo L. (2021). Intervening on Trust in Science to Reduce Belief in COVID-19 Misinformation and Increase COVID-19 Preventive Behavioral Intentions: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, vol. 23, s. 10–15.

Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Karków.

Capaldo G.Z. (2020). The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2019. Oxford [https://books.google.pl/books?id=JJv5DwAAQBAJ&pg=PA341&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false; 1.12.2021].

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni [http://wsinf.edu.pl/assets/img/podstorny/Deklaracja%20Spolecznej%20Odpowiedzialno%C5%9Bci%20Uczelni.pdf; 2.12.2021].

Gerosa T., Gui M., Hargittai E., Nguyen M.H. (2021). (Mis)informed During COVID-19: How Education Level and Information Sources Contribute to Knowledge Gaps. International Journal of Communication, nr 15, s. 22–23.

Goban-Klas T. (2020). Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: od­dzielnie, ale razem. Studia Medioznawcze, t. 21, nr 4(83), s. 718–733.

Jemielniak D. (red.) (2012). Badania jakościowe. T. 2: Metody i narzędzia. Warszawa.

Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19, Mi­nisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2021 [https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni; 26.02.2022].

Kulczycka J., Pędziwiatr E. (2019). Definicje SOU. W: E. Jastrzębska, M. Przybysz (red.). Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania (s. 9). Warszawa.

Kulczycki E. (2012). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. W: E. Kulczycki, M. Wendland (red.). Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (s. 89–109). Poznań.

Lista sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni [https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni; 26.02.2022].

Łosiewicz M., Ryłko Kurpiewska A., Bałandynowicz-Panfil K., Czechowska-Derkacz B., Walotek­-Ściańska K. (2016). Identity and Image in Media Communication (s. 11–39). Galway–Gdynia.

Makowska M. (2021). Język i obraz wobec koronawirusa. Przyczynek do rozważań nad komuni­kacją medialną w czasach pandemii. Forum Lingwistyczne, nr 8, s. 1–14.

Mazurek G., Korzyński P., Górska A. (2019). Social Media in the Marketing of Higher Education Institutions in Poland. Preliminary Empirical Studies, Entrepreneurial Business and Economics Review, nr 7, s. 118–133.

Narożna D. (2016). Naukowiec-ekspert jako element kształtowania wizerunku uczelni w mediach. Casus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W: E. Żyrek-Horodyska, M. Hodalska (red.). Komunikowanie o nauce (s. 157–179). Kraków.

Sasińska-Klas T. (2021). Wyzwania komunikacyjne w czasach płynnej pandemii – perspektywa socjologiczna. Roczniki Nauk Społecznych, t. 13(49), nr 1, s. 85–100.

Simon F., Camargo C. (2021). Autopsy of a Metaphor: The Origins, Use and Blind Spots of the «Infodemic»”. New Media & Society, s. 1–22.

Stachowiak-Krzyżan M. (2019). Media społecznościowe jako źródło informacji o uczelniach wyż­szych wśród kandydatów na studia. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, nr 4, s. 65–88.

Wojciechowska I. (2018). Skala wykorzystania social mediów przez szkoły wyższe w Polsce. Mo­dern Management Review, nr 25, s. 169–182.

Wrzochul-Stawinoga J. (2015). Edukacja na sprzedaż? Budowanie wizerunku uczelni wyższej na Facebooku na przykładzie wybranych uczelni prywatnych w Polsce. Zarządzanie Mediami, nr 3, s. 219–239.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.