Asocjacja negatywizmu i personalizacji jako narzędzie  komunikowania politycznego podczas kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 r.

Rafał Leśniczak

Abstrakt

Celem badań jest próba udowodnienia, że asocjacja negatywizmu i personalizacji może stanowić strategię politycznego wsparcia określonych partii politycznych i legitymizowania ich działań w dyskursie medialnym polskiej prasy o tematyce religijnej. Posłużono się metodą analizy zawartości prasowej uzupełnioną elementami hermeneutyki. Materiał badawczy stanowiły teksty prasowe wersji drukowanych ogólnopolskich tygodników Niedziela, Gość Niedzielny oraz Tygodnik Powszechny, które odnosiły się do kampanii parlamentarnej 2019 r. w Polsce. Zakres czasowy analizy objął okres od 6.08.2019 do 13.10.2019. W Gościu Niedzielnym i Tygodniku Powszechnym odnotowano powiązanie dwóch czynników informacji, tj. negatywizmu i personalizacji, jako cechy dominującej materiału badawczego. W Gościu Niedzielnym i Niedzieli łączny odsetek tekstów, w których stwierdzono kategorię negatywizmu przyporządkowaną do polityków Prawa i Sprawiedliwości bądź do partii PiS, był znacząco niższy wobec rezultatów badań dotyczących Tygodnika Powszechnego. W Tygodniku Powszechnym odnotowano teksty zawierające krytykę obozu „dobrej zmiany” i jedynie częściową legitymizację działań polityczno-społecznych rządów prawicy w latach 2015–2019. Podjęte badania dowiodły, że wszystkie analizowane tytuły prasowe wykorzystały asocjację negatywizmu i personalizacji jako medioznawcze narzędzie komunikowania politycznego podczas kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 r.

 

The Association of Negativism and Personalization as a Tool of Political Communication During the Parliamentary Campaign in Poland in 2019

The article aims to prove that the association of negativism and personalization can constitute a strategy for political support of specific political parties and legitimizing their actions in the media discourse of the Polish religious press. The text presents the results of press content analysis supplemented with elements of hermeneutics. The research materials were printed versions of press texts of the nationwide weeklies Niedziela, Gość Niedzielny, and Tygodnik Powszechny, which referred to the parliamentary campaign of 2019 in Poland. The time range of the analysis covered the period of August 6, 2019, to October 13, 2019. Negativity and personalization seem like dominant features of the research material. In Gość Niedzielny and Niedziela, the total percentage of texts in which the category of negativity was noted, assigned to the politicians of the Law and Justice party or to the PiS party, was significantly lower than the results of the research on Tygodnik Powszechny. In Tygodnik Powszechny there were texts containing criticisms of the political camp of the ruling party and only partial legitimization of the political and social activities of the rule of the right in the years 2015–2019. The research undertaken proved that all the analyzed press titles used the association of negativity and personalization as a media science tool of political communication during the parliamentary campaign in Poland in 2019.

Słowa kluczowe: kampania parlamentarna, komunikowanie polityczne, negatywizm, personalizacja, prasa / parliamentary campaign, political communication, negativity, personalization, press
References

Artykuły w czasopismach

Bachleda S., Neuner F. G., Soroka S., Guggenheim L., Fournier P., Naurin E. (2020). Individual-level differences in negativity biases in news selection. Personality and Individual Differences, nr 155, article 109675. doi: 10.1016/j.paid.2019.109675.

Bean C., Mughan A. (1989). Leadership effects in parliamentary elections in Australia and Britain. American Political Science Review, vol. 83(4), s. 1165–1179. doi: 10.2307/1961663.

Brenner M. (2010). Zjawisko personalizacji politycznej. Studia Politologiczne, nr 16, s. 117–132.

Cacioppo J.T., Berntson G.G. (1994). Relationship between attitudes and evaluative space: A criti­cal review, with emphasis on the separability of positive and negative substrates. Psychological Bulletin, vol. 115(3), s. 401–423. doi: 10.1037/0033–2909.115.3.401.

De Winter L., Baudewyns P. (2015). Candidate centred campaigning in a party centred context: The case of Belgium. Electoral Studies, vol. 39, s. 295–305. doi: 10.1016/j.electstud.2014.04.006.

Galtung J., Ruge M.H. (1965). The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers. Journal of Peace Research, vol. 2(1), s. 64–90. doi: 10.1177/002234336500200104.

Garzia D. (2011). The personalization of politics in Western democracies: Causes and consequ­ences on leader-follower relationships. The Leadership Quarterly, vol. 22(4), s. 697–709. doi: 10.1016/j.leaqua.2011.05.010

Leśniczak R. (2016). The communicative role of the Catholic Church in Poland in the 2015 presidential election and its perception by the public. Church, Communication and Culture, vol. 1(1), s. 268–285. doi: 10.1080/23753234.2016.1234123.

Leśniczak R. (2018a). Polish Catholic press and political communication of the Church on the basis of the 2000–2015 presidential election. Political P, vol. 18, s. 37–56.

Leśniczak R. (2018b). Wizerunek prasowy i internetowy instytucji kościelnej a linia redakcyjna – casus Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Polityka i Społeczeństwo, nr 16(3), s. 67–81. doi: 10.15584/polispol.2018.3.5.

Leśniczak R. (2020a). Czy tygodnik katolicki Niedziela poparł Prawo i Sprawiedliwość w kampa­nii parlamentarnej w 2019 r.? Studium medioznawcze. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 171–190. doi: 10.14746/ssp.2020.2.9.

Leśniczak R. (2021a). Did Polish Nationwide Catholic Weekly Newspapers Support Andrzej Duda in the Presidential Campaign in 2020? A Case Study. Social Communication, vol. 7(1), s. 42–57. doi: 10.2478/sc-2021–0004.

Łęcicki G. (2010). Media katolickie w III Rzeczypospolitej (1989–2009). Kultura – Media – Teo­logia, nr 2(2), s. 112–122.

Modrzejewski A. (2017). Catholic and nationalist populism in the current Poland. Perspectives in Politics / Perspective Politice, vol. 10(1), s. 21–31.

Nosowski Z. (2018). Ból ludzi bólem Kościoła. Więź, nr 61(673), s. 55–61.

Nowak E. (2014). Agenda regionalnych polityk publicznych oraz opinia publiczna i media w wo­jewództwie lubelskim. Analiza agenda-setting. Polityka i Społeczeństwo, nr 12(02), s. 95–111.

Nowak E. (2011). Ustanawianie agendy medialnej i politycznej. Interakcje i zależności. Zeszyty Prasoznawcze, nr 54(3–4), s. 54–70.

Pethe A. (2017). Komunikowanie obrazem. Współczesna prasa katolicka w obliczu przemian technologicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka­towicach, nr 317, s. 27–41.

Pethe A. (2018). Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie Gościa Niedzielnego i Tygodnika Powszechnego). Zeszyty Nauko­we Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 61(1), s. 297–318. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.297–318.

Pruysers S., Cross W. (2016). Research note: “Negative” personalization: party leaders and party strategy. Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, vol. 49(3), s. 539–558. doi: 10.1017/S0008423916000779.

Qin Y., Men L.R. (2019). Exploring negative peer communication of companies on social media and its impact on organization-public relationships. Public Relations Review, vol. 45(4), article 101795. doi: 10.1016/j.pubrev.2019.05.016.

Tkaczyk A. (2014). Gender issue on selected Catholic sites as a reflection of the division into two Churches in Poland. Dziennikarstwo i Media, nr 5, s. 275–288.

Tomaszewska-Hołub B. (2019). Seniorzy i ich problemy w wybranych apelach wyborczych w 2018 roku. Nowa Polityka Wschodnia, nr 21(2), s. 72–86. doi: 10.15804/npw20192106.

Trussler M., Soroka S. (2014). Consumer demand for cynical and negative news frames. The International Journal of Press/Politics, vol. 19(3), s. 360–379. doi: 10.1177/1940161214524832.

Warzecha A. (2018). „Nakaz milczenia” dla ks. Adama Bonieckiego. Sytuacje kryzysowe i strategie wyłączenia z dyskursu na styku Kościół–sfera publiczna. Świat i Słowo, nr 1(30), s. 111–124.

Książki

Guzek D. (2016). Media katolickie w polskim systemie medialnym. Toruń.

Karvonen L. (2010). The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies. Colchester.

Kristanova E. (2012). Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945–1953. Łódź.

Leśniczak R. (2019). Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2016–2019). Warszawa.

Rozdziały w dziele zbiorowym

Dalton R., McAllister I., Wattenberg M. (2000). The Consequences of Partisan Dealignment. W: R. Dalton, M. Wattenberg (red.). Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies (s. 37–63). Oxford.

Kolasa W. (2001). Tygodnik Powszechny w nowej rzeczywistości (1989–1999). W: J. Jarowiecki (red.). Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 5 (s. 689–707). Kraków.

Kristanova E. (2017). Przepuszczone przez cenzurę. Zagadnienia literackie w Tygodniku Powszech­nym (1945–1953) jako wyraz starcia światopoglądowego środowiska katolików z obozem marksistowskim. W: Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak (red.). Cenzura w PRL. Analiza zjawiska (s. 159–175). Warszawa.

Leśniczak R. (2021b). Personalizacja wizerunku prasowego obozu Zjednoczonej Prawicy w okresie pandemii COVID-19. Analiza medioznawcza Tygodnika Powszechnego, Niedzieli i Gościa Niedzielnego. W: M. Sokołowski (red.). Zatruta studnia? Media w czasach pandemii COVID-19 (s. 307–334). Toruń.

Leśniczak R. (2020b). Wizerunek hierarchicznego Kościoła katolickiego w Polsce jako aktora politycznego (1989–2015). W: M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.). Partycypacja polityczna (s. 447–459). Lublin.

Nosowski Z. (2013). Kościół katolicki w Polsce po 1989 roku. Bliżej społeczeństwa czy bliżej wła­dzy? W: B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.). Dialog wiary z nauką i kulturą (s. 15–23). Łódź.

Pokorna-Ignatowicz K. (2007). Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demo­kracji. W: L. Pokrzycka, W. Mich (red.). Media a demokracja (s. 119–130). Lublin.

Strömbäck J., Maier M., Kaid L.L. (2016). Political communication and election campaigns for the European Parliament. W: Political Communication in European Parliamentary Elections (s. 3–16). London.

Wrześniewska M. (2017). Polityka w prasie – analiza prasoznawcza czasopisma „Niedziela” za rok 2016. W: M. Dajnowicz, A. Miodowski (red.). Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych (s. 337–349). Białystok.

Artykuły na stronie internetowej

Kozielski M. (2021). Polityka i Gość Niedzielny poprawiły sprzedaż w pierwszym półroczu, 19.08.2021 [https://www.press.pl/tresc/66938,_polityka_-i-_gosc-niedzielny_-poprawily-sprzedaz-w-pierwszym-polroczu; 15.02.2022].

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarzą­dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2019 poz. 1506 [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001506/O/D20191506.pdf; 3.04.2020].

Redakcja. [http://www.tygodnikpowszechny.pl/redakcja-25447; 3.04.2020].

Tygodnik Powszechny – Tygodnik suwerenny dzięki Czytelnikom. Rośniemy z Wami! [https://www.tygodnikpowszechny.pl/tygodnik-powszechny-o-nas-25466; 3.04.2020].

wos/par/ls (2016). 70 lat temu ukazał się pierwszy numer Tygodnika Powszechnego, 14.07.2016 [https://dzieje.pl/aktualnosci/70-lat-temu-ukazal-sie-pierwszy-numer-tygodnika-powszech­nego; 15.02.2022].

Artykuły prasowe

Adamczyk A. (2019). Polska jest liderem inwestycji, rozm. przeprowadził A. Stelmasiak. Niedziela, nr 40, s. 46–47.

Adamski A. (2019). Zaszczyt, na który muszę zasługiwać. Niedziela, nr 41, s. 36–37.

Flis J. (2019). Co się stanie po wyborach. Tygodnik Powszechny, nr 38, s. 26–27.

Gadowski W. (2019). Siła mrówki, która świat zmienia... Niedziela, nr 41, s. 32–33.

Grabowski J. (2019). Jesteś ważny! Niedziela, nr 41, s. 3.

Grajewski A. (2019a). Przestroga dla wszystkich. Gość Niedzielny, nr 35, s. 4–5.

Grajewski A. (2019b). Wielogłos. Monolog. Gość Niedzielny, nr 40, s. 16–19.

Grajewski A. (2019c). Własnym szlakiem. Gość Niedzielny, nr 41, s. 38–39.

Jackowski J. (2019). Od tego zależy przyszłość Polski. Niedziela, nr 36, s. 34.

Jałowiczor J. (2019a). Luka w państwie. Gość Niedzielny, nr 37, s. 40–41.

Jałowiczor J. (2019b). Nierówni wojewodzie. Gość Niedzielny, nr 38, s. 48–49.

Jałowiczor J. (2019c). Zdrada według Wałęsy. Gość Niedzielny, nr 41, s. 9.

Kalbarczyk M. (2019a). Odszedł Kornel Morawiecki. Gość Niedzielny, nr 40, s. 10.

Kalbarczyk M. (2019b). Rozczarowani. Gość Niedzielny, nr 35, s. 40–41.

Krzyżak T. (2019). Przemyślana strategia. Gość Niedzielny, nr 33, s. 36–37.

Łoziński B. (2019a). Chrońmy niewinność dzieci. Gość Niedzielny, nr 34, s. 36–37.

Łoziński B. (2019b). Wymiana marszałków. Gość Niedzielny, nr 33, s. 4–5.

Majmurek J. (2019). Polityka z planety Vega. Tygodnik Powszechny, nr 36, s. 70–72.

Matczak M. (2019). Nienawiść, przeciętność, bezkarność. Tygodnik Powszechny, nr 35, s. 22–25.

Mazurek S. (2019). Ekologia nie ma barw politycznych, rozm. przeprowadził B. Łoziński. Gość Niedzielny, nr 33, s. 40–41.

Morawiecki M. (2019a). Polski długi rok 1939. Niedziela, nr 35, s. 9–11.

Morawiecki M. (2019b). Zależy mi na silnej i wolnej Polsce, rozm. przeprowadzili J. Grabowski, K. Woynarowska. Niedziela, nr 39, s. 10–13.

Obajtek D. (2019). Wierzę w patriotyzm gospodarczy, rozm. przeprowadzili J. Grabowski, A. Stel­masiak. Niedziela, nr 40, s. 36–39.

Pańków W. (2019). Poradzimy sobie z tym napięciem. Tygodnik Powszechny, nr 36, s. 28–30.

Rozpiątkowski P. (2019). Katolicka optyka wyborcza. Niedziela, nr 41, s. 10–12.

Ryszka C. (2019a). 4 lata prezydentury Andrzeja Dudy. Niedziela, nr 33, s. 34.

Ryszka C. (2019b). Z myślą o polskich rodzinach. Niedziela, nr 39, s. 42.

Schmidt-Rodziewicz A. (2019). Polacy ze Wschodu wracają do Ojczyzny, rozm. przeprowadził A. Stelmasiak. Niedziela, nr 39, s. 16–17.

Stankiewicz A. (2019). Sejm niemy. Tygodnik Powszechny, nr 40, s. 20–23.

Stelmasiak A. (2019a). Bilans czterech lat rządu. Niedziela, nr 39, s. 14–15.

Stelmasiak A. (2019b). Prawicowy spór o aborcję. Niedziela, nr 34, s. 30–31.

Woś R. (2019). Cztery lekcje z czterech lat. Tygodnik Powszechny, nr 41, s. 26–27.

Wysogląd P. (2019). Bo jestem obywatelem. Niedziela, nr 41, s. 14.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.