Twitterowa komunikacja polityczna w kontekście wojny w Ukrainie: analiza porównawcza wpisów Roberta Biedronia i Antoniego Macierewicza

Klaudia Żubryk

Abstrakt

Rewolucja cyfrowa włączyła w przestrzeń działań polityków media społecznościowe, z których najczęściej użytkowany jest Twitter. Platforma ta sprzyja szczególnej partycypacji użytkowników oraz informowaniu odbiorców o najbardziej bieżących wydarzeniach w czasie niemal rzeczywistym. Można też rozumieć ją jako jedno z najbardziej efektywnych narzędzi współczesnej komunikacji politycznej. Artykuł zawiera analizę porównawczą komunikacji Antoniego Macierewicza, związanego z obozem rządzącym w Polsce w roku 2022 roku, oraz Roberta Biedronia, jednego z liderów opozycji. Analizowane komunikaty dotyczą pierwszego miesiąca wojny w Ukrainie. Do przeprowadzenia badania wykorzystano zarówno metody ilościowe, włącznie z elementami analizy statystycznej, jak i analizę jakościową, opartą głównie na analizie treści. Celem badania jest wskazanie różnic w komunikacji oraz ukazanie ich twitterowych wypowiedzi o wojnie w Ukrainie w kontekście szerszej strategii komunikowania politycznego zgodnej z programem reprezentowanej partii i odnoszącej się do działalności na scenie politycznej (polskiej czy też europejskiej). Analiza wskazuje również na różnorodność komunikatów przekazywanych za pośrednictwem medium społecznościowego oraz na ogólne polaryzacyjne tendencje, rozwijające się mimo społecznych głosów wzywających do zjednoczenia się w celu pomocy ofiarom rosyjskiej agresji.

Political Communication on Twitter in the Context of the War in Ukraine: Comparative Analysis of Posts of Robert Biedroń and Antoni Macierewicz

The digital revolution has brought social media into the space of politicians’ activities, the most widely used of which is Twitter. This platform fosters special participation of users and informing the audience about the most current events in almost real time. It can also be understood as one of the most effective tools of modern political communication. The proposed article provides a comparative analysis of the communications of Antoni Macierewicz, who is associated with Poland’s ruling camp in 2022, and Robert Biedroń, one of the opposition leaders. The analysed communications concern the first month of the war in Ukraine. Both quantitative methods, including elements of statistical analysis, and qualitative analysis, based mainly on content analysis, were used to conduct the study. The aim of the study is to identify differences in communications and to show their twitter statements about the war in Ukraine in the context of a broader political communication strategy in line with the program of the party represented and relating to activities on the political scene (Polish or European). The analysis also points to the diversity of messages communicated through the social medium and the general polarising tendencies developing despite public voices calling for unity to help the victims of Russian aggression.

Słowa kluczowe: wojna Rosji w Ukrainie, analiza porównawcza, Twitter, Robert Biedroń, Antoni Macierewicz, komunikacja polityczna w mediach społecznościowych
References

Adamik‑Szysiak M. (2018). Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych. Lublin.

Aleksandrowicz T. (2016). Twitter w polityce – jak ćwierkają lokalni liderzy? Wykorzystanie serwisu przez dwadzieścia największych polskich miast i ich prezydentów. Zarządzanie Publiczne, nr 2 (34), s. 99–108.

Annusewicz O. (2019). Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych. Studia Politologiczne, vol. 45, s. 91–112.

Barburska O. (2017). Unia Europejska bardziej federalna, konfederalna czy elastyczna? Debata nad modelami integracji europejskiej. The Review of European Affairs, vol. 1:1 (1), s. 9–29.

Kuźniak R. et al. (2022). Agresja Rosji na Ukrainę – pierwsze dwa tygodnie wojny. Raport specjalny. Rocznik Strategiczny 2021/2022, s. 29–65.

Lakomy M. (2014). Tweety na szczycie. Polityka responsywna. Studia Medioznawcze, nr 2 (57), s. 153–165.

Libert B. (2013). The Revolution Will Be Tweeted. Newbury.

Michalczyk S. (2013). Teoria wartości informacji: historia i współczesność. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 10, s. 131–146.

Pawełczyk P., Jakubowski J. (2017). Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy? Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, s. 197–212.

Palczewski M. (2009). Teoria wartości informacyjnych Galtunga i Ruge i jej późniejsze modyfikacje. Media, Kultura, Społeczeństwo, nr 1 (4), s. 191–203.

Pawlak H., Nierebiński R. (2011). Społeczność wirtualna jako społeczny kanał kreowania zawartości Internetu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 656 (28), s. 321–332.

Pietrzyk B. (2017). Nowa komunikacja polityczna: Twitter Andrzeja Dudy. Polityka i Społeczeństwo, nr 4 (15), s. 167–179.

Przybylek Z. (2018). Manipulacje jako element kultury politycznej (na przykładzie dyskursu medialnego w kwestii zapłodnienia in vitro w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku). Refleksje, nr 17, wiosna–lato, s. 97–108.

Walewicz P. (2016). Narracje na temat aneksji Krymu na łamach „Foreign Affairs” w świetle teorii stosunków międzynarodowych. Świat Idei i Polityki, nr 15 (26), s. 115–138.

Źródła internetowe:

Biedroń Robert (2022a). Tweet z 24 lutego 2022 roku [https://twitter.com/RobertBiedron/status/1496859733030060034; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022b). Tweet z 1 marca 2022 roku [https://twitter.com/RobertBiedron/status/1498603025270816771; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022c). Tweet z 1 marca 2022 roku [https://twitter.com/Lewica_News/status/1498583330945703947; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022d). Tweet z 3 marca 2022 roku [https://twitter.com/K_Smiszek/status/1499388199449341954; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022e). Tweet z 3 marca 2022 roku [https://twitter.com/K_Smiszek/status/1499403484713603077; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022f). Tweet z 7 marca 2022 roku [https://twitter.com/K_Smiszek/status/1500906195422523395; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022g). Tweet z 10 marca 2022 roku [https://twitter.com/__Lewica/status/1501851199229898752; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022h). Tweet z 28 lutego 2022 roku [https://twitter.com/RobertBiedron/status/1498216826152669186; 13.05.2022].

Biedroń Robert (2022h). Tweet z 11 marca 2022 roku [https://twitter.com/K_Smiszek/status/1502190219277312003; 13.05.2022].

dw.pl (2023) Rok wojny w Ukrainie: Co się stało z „przełomem” Scholza? [https://www.dw.com/pl/rok-wojny-w-ukrainie-co-si%C4%99-sta%C5%82o-z-prze%C5%82omem-scholza/a-64802476; 25.03.2023].

Górski M. (2023). Rok wojny. Co Amerykanie myślą o rosyjskiej inwazji [https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/rok-wojny-co-amerykanie-mysla-o-rosyjskiej-inwazji; 25.03.2023].

Macierewicz Antoni (2022a). Tweet z 24 lutego 2022 roku [https://twitter.com/Macierewicz_A/status/1496745597482971140; 13.05.2022].

Macierewicz Antoni (2022b). Tweet z 5 marca 2022 roku [https://twitter.com/PolskieRadio24/status/1500088052563202054; 13.05.2022].

Macierewicz Antoni (2022c). Tweet z 10 marca 2022 roku [https://twitter.com/Macierewicz_A/status/1501782983858139136; 13.05.2022].

Macierewicz Antoni (2022d). Tweet z 28 lutego 2022 roku [https://twitter.com/Macierewicz_A/status/1498318565690286081; 13.05.2022].

Macierewicz Antoni (2022e). Tweet z 1 marca 2022 roku [https://twitter.com/Macierewicz_A/status/1498782362452254723; 13.05.2022].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.