Call for Papers: Mowa nienawiści w mediach. Przypadek epidemii Covid-19

Mowa nienawiści w mediach. Przypadek epidemii Covid-19

Mowa nienawiści i rola mediów w jej rozpowszechnianiu to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zjawisk współczesnej mediasfery. Społeczny kryzys i związane z nim poczucie zagrożenia to sytuacja, która może generować szczególnie silną ekspresję negatywnych emocji w mediach, niekiedy zaś wręcz prowadzić do nowych odmian mowy nienawiści. Co gorsza, mowa nienawiści może w takiej sytuacji służyć do wzmacniania i uwiarygodniania fałszywych wiadomości, nakłaniania ludzi do działań niezgodnych z ich dobrze pojętym interesem, a nawet po prostu do agresji.

Epidemia Covid-19 ujawniła te tendencje – zarówno, jeśli chodzi o komunikację zmediatyzowaną, jak i o jej potencjalne skutki.

Redakcja „Zeszytów Prasoznawczych” – medioznawczego czasopisma naukowego wydawanego w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1960 roku – zaprasza do zgłaszania propozycji oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych, poświęconych mowie nienawiści w mediach i w przestrzeni komunikacji społecznej, generowanej w sytuacji kryzysu, wywołanego epidemią. W planowanym na 2022 rok numerze monograficznym czasopisma zatytułowanym Mowa nienawiści w mediach. Przypadek epidemii Covid-19 pragniemy podjąć szczególny namysł nad następującymi kwestiami:

·  Jaka jest rola mediów w generowaniu mowy nienawiści i innych form agresji słownej i wizualnej w sytuacjach kryzysowych? Jaka była rola mediów w tym względzie w sytuacji globalnego kryzysu, spowodowanego epidemią koronawirusa?

·  Czy kryzys ten wywołał nasilenie dyskursów nienawistnych w mediach, czy też w sytuacji zagrożenia media próbowały odgrywać rolę łagodzącą i wzywać do społecznej zgody?

·  Jakie tematy, związane z epidemią, stanowiły powód do ekspresji negatywnych emocji w mediach?

·  O co i w jaki sposób spierali się dziennikarze, a jak i z jakiego powodu wchodzili w konflikty użytkownicy mediów interaktywnych?

·  Czy w sytuacji epidemii ujawniły się nowe obiekty mowy nienawiści? Nowe formy? Metaforyka? Rozwiązania retoryczne?

·  Jakie są obserwowalne związki pomiędzy tematyką covidową a innymi kontrowersyjnymi obszarami komunikacji społecznej – dyskursami antynaukowymi, nacjonalizmami, podziałami społecznymi i politycznymi?

Terminy:

·  do połowy października 2021– prosimy o zgłoszenie tytułu planowanego artykułu oraz przesłanie jego krótkiego streszczenia poprzez Panel Redakcyjny.

·  do końca grudnia 2021– prosimy o przysłanie gotowego artykułu zredagowanego zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w „Zeszytach Prasoznawczych”. Prosimy, by teksty nie przekraczały objętości 40 000 znaków. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pliku PDF dostępnym na stronie internetowej czasopisma:  https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/menu/169/

·  publikacja numeru monograficznego przewidziana jest w drugiej połowie 2022 roku.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją „Zeszytów Prasoznawczych” (zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl) lub z redaktorką numeru Małgorzatą Lisowską-Magdziarz (malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.