Call for Papers: Mowa nienawiści w mediach. Przypadek epidemii Covid-19

Mowa nienawiści w mediach. Przypadek epidemii Covid-19

Mowa nienawiści i rola mediów w jej rozpowszechnianiu to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zjawisk współczesnej mediasfery. Społeczny kryzys i związane z nim poczucie zagrożenia to sytuacja, która może generować szczególnie silną ekspresję negatywnych emocji w mediach, niekiedy zaś wręcz prowadzić do nowych odmian mowy nienawiści. Co gorsza, mowa nienawiści może w takiej sytuacji służyć do wzmacniania i uwiarygodniania fałszywych wiadomości, nakłaniania ludzi do działań niezgodnych z ich dobrze pojętym interesem, a nawet po prostu do agresji.

Epidemia Covid-19 ujawniła te tendencje – zarówno, jeśli chodzi o komunikację zmediatyzowaną, jak i o jej potencjalne skutki.

Redakcja „Zeszytów Prasoznawczych” – medioznawczego czasopisma naukowego wydawanego w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1960 roku – zaprasza do zgłaszania propozycji oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych, poświęconych mowie nienawiści w mediach i w przestrzeni komunikacji społecznej, generowanej w sytuacji kryzysu, wywołanego epidemią. W planowanym na 2022 rok numerze monograficznym czasopisma zatytułowanym Mowa nienawiści w mediach. Przypadek epidemii Covid-19 pragniemy podjąć szczególny namysł nad następującymi kwestiami:

·  Jaka jest rola mediów w generowaniu mowy nienawiści i innych form agresji słownej i wizualnej w sytuacjach kryzysowych? Jaka była rola mediów w tym względzie w sytuacji globalnego kryzysu, spowodowanego epidemią koronawirusa?

·  Czy kryzys ten wywołał nasilenie dyskursów nienawistnych w mediach, czy też w sytuacji zagrożenia media próbowały odgrywać rolę łagodzącą i wzywać do społecznej zgody?

·  Jakie tematy, związane z epidemią, stanowiły powód do ekspresji negatywnych emocji w mediach?

·  O co i w jaki sposób spierali się dziennikarze, a jak i z jakiego powodu wchodzili w konflikty użytkownicy mediów interaktywnych?

·  Czy w sytuacji epidemii ujawniły się nowe obiekty mowy nienawiści? Nowe formy? Metaforyka? Rozwiązania retoryczne?

·  Jakie są obserwowalne związki pomiędzy tematyką covidową a innymi kontrowersyjnymi obszarami komunikacji społecznej – dyskursami antynaukowymi, nacjonalizmami, podziałami społecznymi i politycznymi?

Terminy:

·  do połowy października 2021– prosimy o zgłoszenie tytułu planowanego artykułu oraz przesłanie jego krótkiego streszczenia poprzez Panel Redakcyjny.

UWAGA: Aby zapewnić pełną anonimizację procesu recenzyjnego, konieczne jest pozbawienie tekstu jakichkolwiek danych (poza tytułem dokumentu) umożliwiających identyfikację Autora artykułu. Prosimy Autorów, aby sprawdzili np. przypisy pod kątem ewentualnych autocytowań, przywołujących imię i nazwisko autora tekstu. Prosimy również o usunięcie metadanych z dokumentu. 

·  do końca grudnia 2021– prosimy o przysłanie gotowego artykułu zredagowanego zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w „Zeszytach Prasoznawczych”. Prosimy, by teksty nie przekraczały objętości 40 000 znaków. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pliku PDF dostępnym na stronie internetowej czasopisma:  https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/menu/169/

·  publikacja numeru monograficznego przewidziana jest w drugiej połowie 2022 roku.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją „Zeszytów Prasoznawczych” (zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl) lub z redaktorką numeru Małgorzatą Lisowską-Magdziarz (malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.