Call for Papers

Nie ma nie-polityki. Wszystko jest polityką
Thomas Mann „Czarodziejska góra”

 

Redakcja „Zeszytów Prasoznawczych” zaprasza do zgłaszania propozycji oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych poświęconych problemom współczesnego komunikowania politycznego.

Przedmiotem trzeciego w 2023 roku tomu „Zeszytów Prasozoawczych” będą m.in. rozważania na temat komunikowania politycznego, komunikowania w polityce, badania nad dyskursem politycznym, dyskursem o politykach, dyskursem językowo-politycznym, a także dyskursem medialnym w tradycyjnych i nowych mediach.

Naszym zamiarem jest stworzenie mapy problemów (mapowanie pola badawczego), którymi zajmują się badacze z obszaru komunikowania politycznego. Tak rozległa problematyka wymaga bowiem wskazania dróg i kierunków badań naukowców w II dekadzie XXI wieku. Zapraszamy na łamy kwartalnika wszystkich badaczy, którym bliskie są problemy komunikowania politycznego, od podejść metametodologicznych po opis ewolucji paradygmatu, a także zmian zachodzących w mediach wykorzystywanych przez polityków.

Tom „Zeszytów Prasoznawczych” został objęty patronatem Sekcji Komunikowanie Polityczne Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Terminy:

do 15 XII 2022 r. – prosimy o zgłoszenie tytułu planowanego artykułu oraz przesłanie jego krótkiego streszczenia na adres: a.walecka-rynduch@uj.edu.pl

do 15 I 2023 r. – prosimy o przysłanie przez Panel Redakcyjny gotowego artykułu zredagowanego zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w „Zeszytach Prasoznawczych”. Prosimy, by teksty nie przekraczały objętości 40 000 znaków.

Szczegółowe informacje dla Autorów znajdują się na stronie https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/menu/169/

Publikacja numeru monograficznego przewidziana jest w drugiej połowie 2023 roku.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją „Zeszytów Prasoznawczych” (zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl) oraz z redaktorką numeru Agnieszką Walecką-Rynduch (a.walecka-rynduch@uj.edu.pl).

Zapraszamy do publikacji!

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.