Indeksacja w bazach danych

     ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science)

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library_

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International - ICV 2019: 72.76

     EBSCO Publishing

     Arianta

     Google Scholar

     WorldCat

     Zeitschriftendatenbank(ZDB)

    Norwegian Social Science Data Services (NSD)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.