Indeksacja w bazach danych

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

     ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science)

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International

     EBSCO Discovery Service

     Arianta

     Google Scholar

     WorldCat

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

     Biblioteka Nauki 

     Most Wiedzy

     Proquest Central

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.