Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science)

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Proquest Central

ERIH Plus

Index Copernicus International - ICV 2019: 72.76

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Norwegian Social Science Data Services (NSD)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.