Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, kulturowym, językowym, psychologicznym, politycznym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego.

Jest to jednocześnie jedno z najstarszych czasopism naukowych w naszej części Europy. Publikuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim rozprawy, artykuły, analizy, raporty, recenzje, sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów dziennikarstwa i rynku mediów, reklamy, public relations, propagandy, opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej, historii mediów w Polsce i na świecie, systemów medialnych, badań czytelnictwa oraz wielu innych obszarów komunikacji społecznej.

Pod obecnym tytułem Zeszyty Prasoznawcze wydawane są nieprzerwanie od 1960 roku, już od sześciu dekad wnosząc niezwykle istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa, służąc kolejnym pokoleniom badaczy komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom branży reklamowej oraz przedstawicielom innych zawodów okołomedialnych.

Zeszyty przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, którym kierowali wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel oraz Profesor Walery Pisarek, współtwórca polskiego medioznawstwa, który w latach 1991–2012, czyli przez ponad 21 lat, był redaktorem naczelnym pisma.

Bogata tradycja Zeszytów Prasoznawczych to przede wszystkim jego Autorzy. W Zeszytach artykuły publikowali m.in.: Władysław Bartoszewski, Roman Ingarden, Karol Jakubowicz, Krzysztof Kąkolewski, Zenon Klemensiewicz, Jerzy Łojek, Zbigniew Nęcki, Adam Przyboś, Jerzy Putrament, Jan Szczepański, Włodzimierz Szewczuk, Piotr Sztompka, Jerzy Toeplitz, Melchior Wańkowicz, Edmund Wnuk-Lipiński, Franciszek Adamski, Tomasz Goban-Klas, Zygmunt Gostkowski, Jerzy Mikułowski Pomorski, Tomasz Mielczarek.

Nasz kwartalnik drukował rozprawy luminarzy światowego medioznawstwa, wśród których trzeba wymienić takie znakomitości jak: Johan Galtung, Hamid Mowlana, James Halloran, Kaarle Nordenstreng, Mihai Coman, Hermann Boventer, Ian Connell, Shelton A. Gunaratne, czy Winfried Schulz, Michael Gallagher, Armand Mattelart, Fernand Terrou, John Willings, Luke Uka Uche, Tapio Varis, TamásSzecskö, Tim Walters, Vladimir Holina, Colin Sparks, Slavko Splichal, Hans M. Kepplinger, Lutz M. Hagen i wielu innych znakomitych badaczy, których prace, zyskawszy powszechne uznanie i globalny zasięg, stanowią dziś fundamenty naszej dyscypliny.

Zeszyty Prasoznawcze są tytułem rozpoznawalnym na świecie, indeksowanym w naukowych bazach o międzynarodowym zasięgu. Od kilkudziesięciu lat cieszą się uznaniem i prestiżem wśród polskich i zagranicznych medioznawców, pracowników mediów i zawodów okołomedialnych oraz wielu pokoleń studentów dziennikarstwa.

Zeszyty Prasoznawcze to także jedno z pierwszych czasopism poświęconych mediom i komunikowaniu, które doczekało się własnej monografii. Książka „Zeszyty Prasoznawcze – analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy”, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa i Pawła Płanety, pokazuje, w jaki sposób wieloletni dorobek Zeszytów Prasoznawczych wpływał na rozwój medioznawstwa w Polsce i na świecie. https://wuj.pl/ksiazka/zeszyty-prasoznawcze-analiza-zawartosci-1957-2012

Przez 62 lata istnienia czasopisma, którego początek datuje się na 1958 rok, ukazało się już blisko 250 numerów. Na ich łamach opublikowano niemal dwa tysiące artykułów i rozpraw, nie licząc recenzji i sprawozdań.

Pełne archiwalne wydania Zeszytów Prasoznawczych (z lat 1957–2011) są dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (http://mbc.malopolska.pl/publication/70624), a numery z ostatniej dekady są dostępne również we frankfurckiej Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), Zaufanie, wiarygodność i transparentność w komunikacji społecznej

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: 2023

Z problemów aktualnych | Rozprawy i artykuły

Sortuj według

Nihil durat in aeternum. On the Ecosystem of Political Communication in the Process of Dynamic Changes, Main Trends and Resulting Threats

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 11-24
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.013.17977

Nie jest dobrze, ale będzie gorzej – rzetelność przekazów medialnych w świetle badań

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 25-46
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.014.17978

Media jako jeden z czynników wpływających na zaufanie do wyników badań naukowych w kontekście zmian klimatu

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 47-59
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.015.17979

Media na świecie

Walka o wiarygodność. Narracje i storytelling w ukraińskiej komunikacji strategicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 61-74
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.016.17980

Co wolno właścicielom mediów? Debata na temat prawa do ograniczania swobody wypowiedzi polityków w mediach w Polsce, Rosji i Niemczech po szturmie na Kapitol

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 75-93
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.017.17981

Po co komu Kapitol? Stronniczość przekazów medialnych w Polsce, Rosji i Niemczech

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 95-116
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.018.17982

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Obraz katastrofy ekologicznej na Odrze a wiarygodność polskich władz w przekazie wybranych mediów niemieckich

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 117-133
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.019.17983

Z życia naukowego

Sprawozdanie z IX mediolingwistycznego seminarium naukowego „Język w mediach”

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 169-170
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.024.17988

Materiały | Varia

Media Coverage of Gordon Brown’s ‘Bigotgate’ in the 2010 British General Election

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 135-147
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.020.17984

Recenzje, omówienia, noty

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.