Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Finkielsztein
Sekretarz redakcji: Anna Kuczyńska

„Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Publikacja w czasopiśmie Zoon Politikon nie wiąże się z żadnymi opłatami od autorów

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Biblioteka Nauki
CEEOL– Central and Eastern European Online Library
CEJSH– Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities
MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals
Most Wiedzy
ARIANTA
Google Scholar
WorldCat
Zeitschriftendatenbank (ZDB) 

Numery archiwalne od 1/2010 do 7/2016 znajdują się na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/zoon-politikon-czasopismo/zoon-politikon

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zoon Politikon" w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.

Zoon Politikon, 14/2023

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Finkielsztein
Sekretarz redakcji: Anna Kuczyńska
Opublikowano online: kwiecień 2023

Nuda

Sortuj według

Boredom and Power: How Power Relations Influence Feeling Boredom

Zoon Politikon, 14/2023, s. 123-148
Data publikacji online: 17 października 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.004.18504

„Miazga rzeczywistości” – nuda jako materia dzieła sztuki w teatrze Tadeusza Kantora

Zoon Politikon, 14/2023, s. 224-253
Data publikacji online: 29 stycznia 2024
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.009.19142

Bored to Death: A Critical Exploration into Boredom during the Covid-19 Pandemic in the Select Poems of Steeve Wheeler and Jane Marla Robbins

Zoon Politikon, 14/2023, s. 208-223
Data publikacji online: 15 listopada 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.008.18662

W poszukiwaniu azylu, czyli nuda w postmodernistycznym muzeum

Zoon Politikon, 14/2023, s. 149-170
Data publikacji online: 20 października 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.005.18505

Przeciwdziałanie nudzie za wszelką cenę, czyli disneylandyzacja muzeów – wprowadzenie do analizy zagadnienia w ujęciu praktycznym

Zoon Politikon, 14/2023, s. 180-207
Data publikacji online: 12 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.007.18661

Inne

Behawioralna etyka biznesu: nowa rama koncepcyjna dla etyki biznesu

Zoon Politikon, 14/2023, s. 58-95
Data publikacji online: 7 czerwca 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.002.17810

Debiuty

Procesy wdrażania pracowników w Polsce w obowiązki zawodowe i kulturę organizacyjną w warunkach pracy zdalnej na przykładzie sektora prywatnego. Badania własne z użyciem indywidualnych wywiadów pogłębionych

Zoon Politikon, 14/2023, s. 1-57
Data publikacji online: 12 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.001.17609

What a Month without Social Media Taught Me about my Everyday Life: Auto-ethnographic Experiment

Zoon Politikon, 14/2023, s. 96-122
Data publikacji online: 9 października 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.003.18347

Recenzje

Jedna gmina – różne formy mobilności. Recenzja książki Małgorzaty Budyty-Budzyńskiej Islandory i nowowiejscy. Migracje wiejskie na przykładzie mazurskiej gminy Stare Juchy

Zoon Politikon, 14/2023, s. 171-179
Data publikacji online: 23 października 2023
DOI 10.4467/2543408XZOP.23.006.18506