Procesy wdrażania pracowników w Polsce w obowiązki zawodowe i kulturę organizacyjną w warunkach pracy zdalnej na przykładzie sektora prywatnego. Badania własne z użyciem indywidualnych wywiadów pogłębionych

Oskar Pratt

Abstrakt

Celem artykułu jest opis procesów wdrażania pracowników w Polsce w obowiązki zawodowe i kulturę organizacyjną w warunkach pracy zdalnej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie z użyciem indywidualnych wywiadów pogłębionych na grupie menedżerów i pracowników działu personalnego średniej polskiej firmy. Na podstawie zebranych danych i w oparciu o pojęcia zmiany instytucjonalnej i kultury organizacyjnej stwierdzono, że badana organizacja wykształciła skuteczne procesy wdrożenia zawodowego, dążąc do zachowania norm wynikających z cech jej kultury organizacyjnej. Jednocześnie nie znalazła nowych sposobów wdrożenia społecznego, przez co zachwianiu uległa realizacja rytuałów i wartości organizacji.
 

Processes of onboarding employees in Poland to professional responsibilities and organizational culture under remote working conditions on the example of the private sector. Own study with the use of individual in-depth interviews

The purpose of the article is to describe the processes of onboarding employees in Poland into professional responsibilities and organizational culture in the conditions of remote working. For the article, an own study was conducted using individual in-depth interviews on a group of line managers and Human Resources staff of a medium-sized Polish company. Based on collected data and relying on the concepts of institutional change and organizational culture, it was concluded that the analyzed organization developed effective processes of professional onboarding, striving to maintain norms of its organizational culture. At the same time, it did not find new ways of conducting social onboarding, thus the realization of rituals and values related to the character of the organization was disturbed.

Keywords: professional onboarding, social onboarding, remote work, institutional shock, organizational culture

Słowa kluczowe: wdrożenie zawodowe, wdrożenie społeczne, praca zdalna, wstrząs instytucjonalny, kultura organizacyjna
References

Aguilera, S. (2022). Onboarding Remote Employees: 8 Ways To Create an Exceptional Employee Experience. Great Place to Work Blog. https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/remote-on-boarding-8-ways-to-create-a-exceptional-experience [26 marca 2023].

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Baade, J. (2022). Developing Employee Onboarding in Times of Remote Work. Linz: Johaness Kepler Universuty.

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bauer, T.N. (2013). Onboarding: Enhancing new employee clarity and confidence. On-boarding white paper series. DOI: 10.13140/RG.2.1.1834.8887.

Bauer, T.N., Erdogan, B. (2011). Organizational Socialization: The Effective Onboarding of New Employees. [w:] Zedeck, S. (red.). APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Washington, DC: American Psychological Association, 51–64.

Cambridge University Press. (2013). Remote working. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/remote-working.

Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2015). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. 2. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer.

Carlos, A.R., Muralles, D.C. (2022). Onboarding in the age of COVID-19. IFLA Journal, Vol. 48, No. 1, 33–40.

Ciekanowski, Z. (2012). Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie nr 94 (21), 131–141.

Citrin, J.M., DeRosa, D. (2021). How to Set Up a Remote Employee for Success on Day One. Harvard Business Review. https://hbr.org/2021/05/how-to-set-up-a-remote-employee-for-success-on-day-one [26 marca 2023].

DiMaggio, P.J., Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review Vol. 48, No. 2, 147–160.

Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika. e-mentor nr 1 ( 83), 35–43.

Główny Urząd Statystyczny. (2021). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2023). Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2021. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynekpracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanegow-latach-1990-2023,4,1.html [26 marca 2023].

Greenwood, R., Suddaby, R., Hinings, C.R. (2002). Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized. The Academy of Management Journal, Vol. 45, No. 1, 58–80.

Groysberg, B. (2020). How Remote Work Changes What We Think About Onboarding. Harvard Business School. https://hbswk.hbs.edu/item/how-remote-work-changes-what-we-think-aboutonboarding [26 marca 2023].

Jagosz, M. (2020). Przymusowa praca zdalna z perspektywy managerów – wyzwania, korzyści i sposoby. https://talentplace.pl/blog/dlapracodawcow/przymusowa-praca-zdalna-z-perspektywy-managerow-wyzwania-korzysci-i-sposoby [17 czerwca 2021].

Jamróz-Ligęza, A. (2012). Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (58), 19–32.

Jezierska, K. (2020). Praca zdalna a telepraca w czasie COVID-19. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/praca-zdalna-atelepraca-w-czasie-COVID-19.html [18 czerwca 2021].

Klein, H.J., Polin, B. (2012). Are Organizations On Board with Best Practices Onboarding? [w:] Wanberg, C.R. (Ed.). The Oxford Handbook of Organizational Socialization. Nowy Jork: Oxford University Press, 267–287.

Kodeks pracy (1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141.

Kodeks pracy (2023). Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2023.20. https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2932_u.htm.

Kubicka, A. (2019). Jak przygotować podręcznik onboardingowy? https://nofluffjobs.com/blog/jak-przygotowac-podrecznik-onboardingowy/ [17 czerwca 2021].

Listwan, T. (2004). Zarządzanie kadrami. 2. wyd. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Martyniuk, J., Moffatt, C., Oswald, K. (2021). Into the Unknown: Onboarding Early Career Professionals in a Remote Work Environment.

Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research Vol. 16, No. 1, 1–11.

Maurer, R. (2021). The Brave New World of Onboarding. Society for Human Resource Management. https://www.shrm.org/hr-today/news/all-things-work/pages/the-brave-new-world-of-onboarding.aspx [26 marca 2023].

Meyer, J.W., Rowan, B. (1977). Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology Vol. 83, No. 2, 340–363.

Pawlak, M., Srokowski, Ł. (2014). Instytucje i organizacje. Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami. [w:] Pawlak, M., Srokowski, Ł. (red.). Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW, 7–31.

PulsHR.pl. (2021, 18 stycznia). Dla nich praca zdalna to wyzwanie. Co czwarty pracownik został bez sprzętu. https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/dla-nich-praca-zdalna-to-wyzwanie-co-czwarty-pracownik-zostal-bez-sprzetu,78919.html [18 czerwca 2021].

Skowrońska, A., Zakrzewski, R. (red.). (2020). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Schein, E.H. (2004). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Scott, C.P.R., Dieguez, T.A., Deepak, P., Gu, S., Wildman, J.L. (2022). Onboarding during COVID-19: Create structure, connect people, and continue adapting. Organizational Dynamics Vol. 51, Iss. 2, 100828. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2021.100828.

Wróbel, P., Jendza, D. (2018). Kontrowersje wokół definicji telepracy. Zarządzanie i Finanse rocznik 16, numer 1, cz. 2, 201–214.

Zając, Cz. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Zimnowłocka-Łozyk, E. (2017). Procedury wprowadzania nowego pracownika do organizacji. [w:] Tomczak, M., Krawczyk-Bryłka, B. (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty.  Warszawa: Difin, 118–136.

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.