Legal Regulations and the National Identity of Members of the Belarusian Minority in Poland

Małgorzata Budyta-Budzyńska

Abstrakt

In the article I address Polish-Belarusian relations in the Białystok region in the second decade of the 21st century — twelve years since the adoption of an Act on national and ethnic minorities and regional language. I discuss changes brought about by the new legislation, how they are assessed by leaders of the minority group, and the possible impact of the bill on the sense of national identity among Belarusians in Poland. In the second part of the article, I describe the main conflict between the Polish majority and the Belarusian minority, which concerns the memory and commemoration of the so-called damned soldiers, and of one of them in particular: Romuald Rajs, alias “Bury”.

This Article is made in Open Access, available under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

This article is a translated and modified version of the text that was published in the previous issue of “Zoon Politikon”. See:
Małgorzata Budyta-Budzyńska, Mniejszość białoruska w Polsce – dwanaście lat po przyjęciu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
"Zoon Politikon" (8) 2017, DOI: 10.4467/2543408XZOP.17.011.9268.

Słowa kluczowe: Act on national minorities, Belarusian minority in Poland, memorials, Romuald Rajs “Bury”
References

Act on national and ethnic minorities and regional language [Ustawa z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym] (2005), Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050170141/U/D20050141Lj.pdf

Assmann J. (2011), Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination,  Cambridge University Press, Cam-bridge–New York

Billig M. (1995), Banal Nationalism, Sage, London–Thousand Oaks

Budyta-Budzyńska M. (2010), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych [Sociology of the Nation and Ethnic Conflicts], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Budyta-Budzyńska M. (2003), Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002 [National Minorities, an Asset or a Problem? The Institutionalization of National Minorities in Poland in 1989-2002], Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Chmielewska A., Drozdowska J., Gogolewska J. (2010), W godzinę próby. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białymstoku po 1944 roku i ich losy [In the Hour of Trial. Soldiers of the Pro-independence Underground in Białystok after 1944 and their Fates], Instytut Pamięci Narodowej, Białystok

Connerton P. (1989), How Societies Remember,  Cambridge University Press, Cambridge–New York

Gudaszewski G. (2015), Identyfikacje etniczne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku [Ethnic self-identification in the National Census of Population and Homes, 2011], (in:) Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku [National and Ethnic Minorities in

Poland in Light of National Census of Population, 2011], (Eds.) Łodziński S., Warmińska K., Gudaszewski G., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Gudaszewski G. (2006), Demograficzno-społeczna charakterystyka obywateli polskich deklarujących „narodowość niepolską” w Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 roku (Demographic and social characterization of Polish citizens who declared “non-Polish” nationallity in the National Population Census of 2002), (in:) Mniejszości narodowe w

Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2002 roku [National Minorities in Poland in Light of National Census of Population, 2002], (Eds.) Adamczuk L., Łodziński S., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Halbwachs M. (1992), On Collective Memory, University of Chicago Press, Chicago

Janowicz S. (1987), Białoruś, Białoruś [Belarus, Belarus], Iskry, Warszawa

Judt T., Snyder T. (2012), Thinking the Twentieth Century, Penguin Press, New York

Kymlicka W. (1995), Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, Oxford

Lavabre M. (1995), Entre mémoire et histoire: á la recherche d’une méthode, (in:) La guerre civile entre histoire et mémoire, (Ed.) Martin J., Université de Nantes, Nantes

Łodziński S. (2006), Trauma i władza liczb. Wybrane problemy społecznego odbioru pytania o „narodowość” w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku [Trauma and the power of numbers. Selected problems of the social response to the “nationality” question in the National Population Census of 2002], (in:) Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2002 roku [National Minorities in Poland in Light of National Census of Population, 2002], (Eds.) Adamczuk L., Łodziński S., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Moroz A. (2016), Między pamięcią a historią. Konflikt pamięci zbiorowych Polaków i Białorusinów na przykładzie postaci Romualda Rajsa Burego [Between Memory and History. Conflict of Collective Memories between Poles and Belarusians as Exemplified by the Person of Romuald Rajs – „Bury”], Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa

Urzędowy rejestr gmin [Official registry of municipalities] (2018),  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/rejestry/urzedowy-rejestr-gmin/6884,Urzedowy-Rejestr-Gmin-w-ktorych-jest-uzywany-jezyk-pomocniczy.html

Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce [Strategy for the development of education for the Belarusian minority in Poland] (2014), Warszawa–Białystok, http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/jez_mniej/str_rozw.pdf

Taylor Ch. (1992), The Politics of Recognition, (in:) Multiculturalism and “The Politics of Recognition”, (Ed.) Gutman A., Princeton University Press, Princeton
 

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.