The Role of the Volhynian Massacres in the Building of Narratives about Ukrainians on the Polish Internet

Katarzyna Krakowska

Abstrakt

This work is an analysis of historical motives – with special consideration for the problematic nature of the Volhynian Massacres – in the discourse regarding Ukrainians and Ukrainian immigrants in Polish social media. It was realized using CAQDAS tools on the basis of the materials collected in autumn 2016.

This Article is made in Open Access, available under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

This article is a translated and modified version of the text that was published in the previous issue of “Zoon Politikon”. See:
Katarzyna Krakowska, Rola rzezi wołyńskiej w budowaniu narracji na temat Ukraińców w polskim internecie, "Zoon Politikon" (8) 2017, DOI: 10.4467/2543408XZOP.17.007.9266.
 

Słowa kluczowe: Ukraine, Ukrainians, history, Volhynia, discourse, critical discourse analysis, internet
References

Budyta-Budzyńska M. (2013), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych [Sociology of the nation and ethnic conflicts], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw

Coser L.A (2001), The Functions of Social Conflict, Routledge, New York

Dijk T. van (ed.) (1997), Discourse as Structure and Process, SAGE Publication, London

Department of Statistics of the National Bank of Poland (2018), Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania [Citizens of Ukraine work-ing in Poland – study report], https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-w-Polsce-raport.pdf [25.11.2018]

Grzymała-Kazłowska A. (2004), Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem [A Sociologically Oriented Analysis on Discourse Against Contemporary Discourse Research], „Kultu-ra i Społeczeństwo” No. 48 (1)

Herma M. (2014), Pisany język mówiony [Written Spoken Language], „Polityka – Niezbędnik inteligenta”, http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1531529,1,pisany-jezyk-mowiony.read [02.05.2017]

Jabłońska B. (2006), Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne [Critical Discourse Analysis: Theoretical and Methodolog-ical Reflections], “Qualitative Sociology Review” Vol. II, No. 1, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume2/PSJ_2_1_Jablonska.pdf [02.05.2018]

Krzyżanowska N. (2013) (Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej [(Critical) Discourse Analysis and (Critical) Gender Analysis: an Outline of Theoretical and Methodological Synergy], „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 9, nr 1, http://www.academia.edu/12714470/_Krytyczna_analiza_dyskursu_a_krytyczna_analiza_gender_zarys_synergii_teoretycznej_i_metodologicznej_Natalia_Krzy%C5%BCanow [26.06.2017]

Malewska-Szałygin A. (2004), Tradycja stosowania pojęcia dyskurs i jego przydatność w antropologii współczesności [Tradition of the Usage of the Notion of Discourse and its Usefulness in the Studies in Anthropology of the Present], „Etnografia Polska” t. XLVIII, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/1617/Strony%20od%20EP_XLVIII-6_Malewska.pdf [20.06.2017]

Motyka G. (2011), Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła” [From the Volhynian Massacres to the ‘Vistula’ Action], Wydawnictwo Literackie, Kraków

Motyka G. (2016), Wołyń ’43 [Volyn ’43], Wydawnictwo Literackie, Kraków

Raport. Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Praca zbiorowa [Report. Ukrainian Minority and Migrants from Ukraine in Poland. Discourse Analysis. Grup Work] (2018), (ed.) Tyma P., Związek Ukraińców w Polsce, Warsaw, http://www.siectolerancji.pl/sites/default/files/maly_raport_mniejszosc_internet.pdf [15.03.2018]

Reid A. (1997), Borderland: a Journey Trought the History of Ukraine, Weidenfeld & Nicolson, London

Shveda Y., Ho Park J. (2016), Ukraine’s revolution of dignity: The dynamics of Euromaidan, “Journal of Eurasian Studies”, No 7, https://ac.els-cdn.com/S1879366515000305/1-s2.0-S1879366515000305-main.pdf?_tid=adf15629-7fa7-4acb-93f9-0f1fbd1fca68&acdnat=1543130969_6f7013bef8ac34b3c71b7459486b679d [25.11.2018]

Sulikowski A. (2014), Perspektywy zastosowań metod Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniach nad prawem: kilka uwag [Some Remarks on the Prospects for Applying the Research Approach of Critical Discourse Anal-ysis to the Study of Law], http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/64493/06_Sulikoski_A_Perspektywy_zastosowan_metod_Krytycznej_Analizy_Dyskursu_w_badaniach_nad_prawem_Kilka_uwag.pdf [20.06.2017]

Sydow K. (2016), Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech [Care, Fear, Hostility. Doscourse on Refugees and Migrants in Poland and Germany], https://pl.boell.org/pl/
2016/07/25/troska-strach-wrogosc-dyskurs-o-uchodzcach-i-migrantach-wpolsce-i-niemczech [15.03.2018]

Troszyński M. (2018), Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Analiza jakościowo-ilościowa tekstów zamieszczanych w medi-ach społecznościowych [Ukraine and Ukrainians in the Polish internet dis-course. Qualitative and quantitative analysis of texts published in social media], http://www.siectolerancji.pl/sites/default/files/maly_raport_mniejszosc_internet. pdf [15.03.2018]

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia 70. Rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom [Resolution of the Parliament of the Republic of Poland of July 12, 2013 Re-garding the Commemoration of the 70th Anniversary of the Volyn Massacre and Paying Tribute to its Victims], https://pl.wikisource.org/wiki/Indeks:Uchwa%C5%82a_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_w_70._rocznic%C4%99_Zbrodni_Wo%C5%82y%C5%84skiej [17.06.2017]

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945 [Resolution of the Parliament of the Republic of Poland of 22 July 2016 on the Tribute to the Victims of Genocide Committed by Ukrainian National-ists on the Citizens of the II Polish Republic], http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/625_u.htm [19.06.2017]

Witosz B. (2010), O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej [A Linguistic Perspective on Discourse of Exclu-sion and Discourses of the Excluded], http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Tekst_i_Dyskurs_Text_und_Diskurs/Tekst_i_Dyskurs_Text_und_Diskurs-r2010-t3/Tekst_i_Dyskurs_Text_und_Diskurs-r2010-t3-s9-25/Tekst_i_Dyskurs_Text_und_Diskurs-r2010-t3-s9-25.pdf [15.03.2018]

Wodak R. (2008), Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego [Populist Discourse: Rhetoric of Exclusion and Genres of Written Language], in: Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej [Critical Discourse Analysis: an Interdisciplinary Approach to Social Communication], (Eds.)

Duszak A., Fair-clough N., Universitas, Kraków

Wrzosek T. (2015), Dyskurs nacjonalistyczny w Polsce – główne idee [Natonalist Discourse in Poland – Main Ideas], “Journal of Modern Science” No 3 (26)
 

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.