Nieznośna ciężkość resentymentu. Analiza bazy narracyjnej Zmierzchu demokracji Anne Applebaum

Roland Zarzycki

Abstrakt

Zmierzch demokracji Anne Applebaum to książka wyjątkowa z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki kunsztowi syntezy, struktura narracyjna wykorzystana przez Autorkę doskonale ukazuje ideologiczny rdzeń współczesnego dyskursu (neo)liberalnej opozycji. Zarazem dzięki jej talentowi erystycznemu, sam ładunek perswazyjny tekstu wart jest uznania i pogłębionego wglądu. Niniejsza publikacja stawia sobie za cel rekonstrukcję bazy narracyjnej Zmierzchu demokracji oraz ekspozycję jej aparatu perswazyjnego. Następnie owo studium przypadku wykorzystane zostaje do rozpoznania szerzej funkcjonujących schematów ideologicznych towarzyszących działaniom politycznym, u którego podłoża spoczywa resentyment, gorycz i tęsknota odsuniętych od władzy (neo)liberałów.

The unbearable heaviness of resentment. Analysis of the narrative base of Anne Applebaum's Twilight of Democracy

Twilight of Democracy by Anne Applebaum is a unique book for at least two reasons. Firstly, thanks to the artistry of synthesis, the narrative structure used by the author perfectly exhibits the ideological core of the contemporary discourse of (neo)liberal opposition. At the same time, thanks to her eristic talent, the very persuasive load of the text is worth recognition and in-depth insight. This publication aims to reconstruct the narrative base of the Twilight of Democracy and to reveal its persuasive apparatus. Then this case study is used to identify the more widely functioning ideological patterns associated with political actions, which are based on resentment, bitterness and the longing of (neo)liberals who were left out of power.

Keywords:  Anne Applebaum, democracy, ideology, eristics, hypocrisy

Słowa kluczowe: Anna Applebaum, demokracja, ideologia, erystyka, hipokryzja
References

Applebaum, A. (2020). Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu. Warszawa: Wydawnictwo Agora.

Arystoteles (2003). Polityka. [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boym, S. (2001). The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.

Davis, M. (2009). Planeta slumsów. Warszawa: Książka i Prasa.

Derwojedowa, M., Kwiecień, M. (2018). Słowo roku 2017 w Stanach Zjednoczonych: fake news. Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego, Słowa na czasie, http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/sloworoku-2017-w-stanach-zjednoczonych-fake-news/ [23.02.2022]

Dowbor, L. (2019). The Age of Unproductive Capital. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Ehrenreich, B. (2006). Pracować za grosze i (nie) przeżyć, Warszawa: Terra Incognita.

Foucault, M. (2002). Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970. Gdańsk: Słowo / obraz terytoria.

Mills, C.W. (1961). Elita władzy. Warszawa: Książka i Wiedza.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (2019). Global Environment Outlook 6. https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6[23.02.2022]

Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Schopenhauer, A. (2020). Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Kraków: Wydawnictwo MG.

Snyder, T. (2018). Droga do niewolności. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Zielonka, J. (2018). Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie. Warszawa: PWN.

Zimmer, B. (2017). The Roots of the 'What About?' Ploy. “The Wall Street Journal” June 9. https://www.wsj.com/articles/the-roots-ofthe-what-about-ploy-1497019827 [23.02.2022]

Žižek, S. (2001). Przekleństwo fantazji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Žižek, S. (2010). Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa. Warszawa: Muza.

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.