„No... nie wyszło to tak, jak oczekiwaliśmy". Typologia zdalnych lekcji z perspektywy młodzieży

Katarzyna Kalinowska

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy uczniowskich doświadczeń uczestnic-twa w zdalnych lekcjach podczas pandemii COVI 9 oraz opis emocjonalnej panoramy e-szkoły z perspektywy młodzieży. Tekst ma charakter etnograficznej relacji ze zdalnych lekcji, wykorzystuje metodę opisu gęstego. Badania będące podstawą artykułu realizowane były między październikiem a grudniem 2020 roku wśród uczniów i uczennic szkół średnich. W wyniku jakościowej analizy treści dzienników uczniowskich i wywiadów pogłębionych z mło-dymi ludźmi powstały opisy siedmiu typów zdalnych lekcji: (1) seans spirytystyczny, (2) wojna i pokój, (3) prawda czasu, prawda ekranu, (4) stowarzyszenie umarłych kamerek, (5) wolna e-lekcja, (6) show must go on oraz (7) domowe przedszkole.

"Well... It didn"t work out as we expected": Typology of remote lessons from the perspective of youth

The aim of this article is to present the results of an analysis of students' experiences of participating in remote lessons during the COVI D-19 pandemic and to describe the emo-tional panorama of e-school from the perspective of youth. The paper is an ethnographic study on remote lessons, using the method ofthick description. he research on which the article is based was carried out between October and December 2020 among secondary school students. Qualitative content analysis of student diaries and in-depth interviews with young people resulted in descriptions of seven types of remote lessons: (1) spiritu-alist seance, (2) war in the room, (3) truth of time, truth of screen, (4) dead cam associa-tion, (5) free e-lection, (6) show must go on and (7) home kindergarten.

Keywords: remote education, online lessons, youth, ethnography of school, COVID-79 pandemic 

Słowa kluczowe: remote education, online lessons, youth, ethnography of school, COVID-79 pandemic
References

Adrjan, B. (2011). Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Impuls.

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bigaj, M., Dębski, M. (2020). Subiektywny dobrostan i higiena cyfrowa w czasie edukacji zdalnej. [w:] Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M. i Bigaj, M., Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 75-111.

Breidenstein, G. (2007). The meaning of boredom in school lessons. Participant observation in the seventh and eighth form. Ethnography and Education, Vol. 2(1), 93-108.

Buchner, A., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II. Warszawa: Centrum Cyfrowe. https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf

Buchner, A., Michorowska, M., Puciłowska, M. i Wierzbicka, M. (2021). Roz-mawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania. Warszawa: Fundacja Szkoła z klasą. https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/fszk_ra-port_rozmawiaj_z_klasa_cc2.pdf

Czerepaniak-Walczak, M. (2015). Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości. Pedagogika Społeczna nr 3(57), 77-87.

Czerepaniak-Walczak, M. (2020). Kultura szkoły, jej trwanie i zmiana. O sile oddziaływania «gramatyki szkoły». Czas Kultury nr 1, 13-19.

Długosz, P. (2020). Raport z badań: „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19”. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. https://mlodziez.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Krakowska-m%C5%82odziez-COVID19.pdf   

Geertz, C. (2000). Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Warszawa: o KR.

Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: WUJ.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Groenwald, M. (2015). O wstydzie w sytuacjach oceniania szkolnego i konsekwencjach doświadczania go przez uczniów. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych nr 1, 63-82.

Grzelak, Sz. i Żyro, D. (2021). Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wy-zwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. Warszawa: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Hyers, L.L. (2018). Diary Methods: Understanding Qualitative Research. Oxford: Oxford University Press.

Jagielska, K. (2020). Edukacja zdalna w sytuacji pandemii w doświadczeniach uczniów szkół średnich. [w:] Pikuła, N.G., Jagielska., K. i Łukasik, J.M. (red.), Wyzwania dla edukacji w czasach pandemii COVID-19, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 95-118.

Jaskulska, S. i Jankowiak, B. (2020). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość. Studia Edukacyjne nr 57, 47-65.

Kaczmarzyk, M. (2020). Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej. [w:] Pyżalski, J. (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja, 20-24.

Kalinowska, K. (2012). Interakcje pedagogiczne w szkole gimnazjalnej. Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 8(3), 30-57.

Kalinowska, K. (2018). Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kaufmann, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kawecki, I. (1994). Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych. Łódź: PWSSP.

Kazimierczyk, I. (2021). Oblicza nudy szkolnej. Warszawa: Scholar.

Klus-Stańska, D. (2011). Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia? Studia Pedagogiczne t. L XIV, 43-50.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 1(46), 21-40.

Koterwas, A. (2020). Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcja biografii szkolnych dorosłych absolwentów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwieciński, Z. (1995) Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielka, Trans Humana.

Makaruk, K., Włodarczyk, J. i Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persi-stent/5/0/0/e/500e0774b0109a6892ce777b0d8595f528adea62/Negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii.-Raport-z-badan-ilosciowych-1.pdf

Mikiewicz, P. (2005). Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Mora, R. (2011). “School is so boring”: High-Stakes Testing and Boredom at an Urban Middle School. Perspectives on Urban Education, Vol. 9 (1), 1-9.

Nadler, R. (2020). Understanding “Zoom fatigue”: Theorizing spatial dynamics as third skins in computer-mediated communication. Computers and Composition Vol. 58 (1), 102613.

Nowosielska, P., Klinger, K. (2020). Epidemia uczniów bezobjawowych. O skutkach ubocznych e-edukacji. Dziennik. Gazeta prawna, 2 lutego, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1497857,nauka-zdalna-koronawirus-skutki-uboczne.html

Pikuła, N.G., Jagielska, K. i Łukasik, J.M. (red.) (2020). Wyzwania dla edukacji w czasach pandemii COVID-19. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.

Poleszak, W., Pyżalski, J. (2020). Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii. [w:] Pyżalski, J. (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja, 7-15.

Ptaszek, G. (2020). Przygotowanie oraz realizacja edukacji zdalnej: sprzęt, metody, kompetencje. [w:] Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M. i Bigaj, M. (red.), Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 32-74.

Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M. i Bigaj, M. (red.) (2020). Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pyżalski, J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Dz.U. poz. 639, https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000063901.pdf

Witkowski, J. (red.), Fac-Skhirtladze, M., Tragarz, M., Krawczyk, E., Żmijewska-Kwiręg, S. (2021). Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej. https://ceo.org.pl/sites/default/files/szkola_ponownie_czy_szkola _od_nowa_publikacja_centrum_edukacji_obywatelskiej_czerwiec2021.pdf

Zaród, M. (2020). Jak nauczyciele mogą obecnie zadbać o swój dobrostan? [w:] Pyżalski, J. (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja, 81-85.

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.