Procedura recenzowania

Wszystkie artykuły otrzymane przez redakcję poddawane są ocenie przez recenzentów wewnętrznych (redakcję pisma) oraz przez dwóch Recenzentów zewnętrznych [double peer rewiev]. Szczegółowa procedura recenzowania przedstawiona jest na poniższym schemacie.

Recenzent ma 3 tygodnie na sporządzenie recenzji tekstu – w razie niesporządzenia recenzji w terminie recenzent zostaje skreślony z listy recenzentów pisma. Głównymi kryteriami, którymi kierują się Recenzenci podczas oceny, są:

•    oryginalność problematyki i jej wkład w dotychczasowy stan wiedzy na dany temat;
•    logiczna spójność i klarowność wywodu;
•    jasność i jednoznaczność stawianych tez oraz argumentacji;
•    osadzenie wywodu w aktualnej literaturze przedmiotu i poparcie tez odpowiednią bibliografią;
•    poprawność językowa.

Zapraszamy do zapoznania się z Formularzem recenzji [PDF]

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.