Zasady etyczne

Poniżej przedstawione zostały standardy oczekiwanego postępowania wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji w czasopiśmie: autora, redaktora oraz rady naukowej, recenzenta zewnętrznego oraz wydawcy.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w „Zoon Politikon” są oceniane pod kątem autentyczności, standardów etycznych.

 

OBOWIĄZKI REDAKTORÓW

Monitorowanie standardów etycznych: redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszystkie możliwe środki przeciwko wszelkim nadużyciom publikacyjnym.

Równe traktowanie: nadesłane teksty są oceniane pod kątem ich intelektualnej zawartości bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

Decyzje dotyczące publikacji: redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, które ze zgłoszonych artykułów powinny zostać opublikowane. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na ocenie jego znaczenia/ważności, oryginalności, jasności i precyzji oraz związku z zakresem tematycznym czasopisma.

Poufność: Redaktor i członkowie redakcji muszą upewnić się, że wszystkie materiały przesłane do czasopisma pozostają poufne podczas oceny. Nie mogą ujawniać żadnych informacji o przesłanym tekście nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi oraz wydawcą.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Nieopublikowane materiały ujawnione w przesłanym tekście nie mogą być wykorzystywane przez redaktora i redakcję do własnych badań bez pisemnej zgody autorów.

Zachowanie uczciwości dokumentacji akademickiej: Redaktorzy będą stać na straży uczciwości publikowanych artykułów poprzez wprowadzanie poprawek lub w razie potrzeby odwołań oraz prowadzenie dochodzeń w sprawie podejrzanych lub pozornych badań oraz nieetycznych zachowań publikacyjnych (The editors will guard the integrity of the published academic record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct). Plagiat i fałszywe dane nie będą akceptowane.

Redakcja zawsze jest gotowa w razie potrzeby publikować poprawki, wyjaśnienia, przeprosiny.

Wycofanie artykułów: Redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji jeśli:

- mają wyraźne dowody na to, że wyniki badań są niewiarygodne;

- mają wyraźne dowody na nieetyczne postępowanie (np. fabrykacja danych), albo uczciwy błąd (np. błąd w obliczenia lub błąd eksperymentalny);

- ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odniesienia, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji);

- stanowi plagiat lub omawia nieetyczne badania.

Zawiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów w nagłówku wycofania), jasne określenie wycofanego artykułu i określenie, kto go wycofuje. Powiadomienia o wycofaniu powinny zawsze zawierać powód (powody) wycofania w celu odróżnienia uczciwego błędu od nieetycznego postępowania.

Wycofane artykuły nie zostaną usunięte z drukowanych kopii czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich wycofany status zostanie wskazany tak wyraźnie, jako to możliwe.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy raportowania: autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy, a także obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane bazowe powinny być dokładnie przedstawione w tekście. Artykuł powinien zawierać wystarczające szczegóły i odniesienia, aby umożliwić innym powtórzenie badania. Fabrykacja wyników i składanie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie maszynopisu lub opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat: Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne dzieło, a jeśli wykorzystali prace lub słowa innych, należy je za zacytować. Plagiat i fałszywe dane są nieakceptowalne.

Przechowywanie danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie surowych danych do oceny redakcji. Powinni być przygotowali na publiczny dostęp do takich danych oraz powinni przechowywać takie dane przez pewien czas po publikacji pracy.

Wielokrotna lub jednoczesna publikacja: Autorzy nie powinni publikować tekstu opisującego zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Jednoczesne przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

Autorstwo tekstu: Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację opracowania artykułu. Wszyscy, którzy wnieśli swój wkład powinni być wymienieni jako współautorzy.

Autor odpowiadający za kontakt z czasopismem (corresponding author) powinien dopilnować, aby (a) wszyscy właściwi współautorzy zostali wymienieni w artykule, (b) żaden niewłaściwy autor nie został wymieniony w artykule, (c) wszyscy autorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Dokumentacja źródeł: Zawsze należy odpowiednio udokumentować wykorzystane prace innych osób. Autorzy powinny cytować publikacje, które miały wpływ na kształt zgłaszanego tekstu.

Podstawowe błędy w opublikowanych artykułach: Jeśli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma o tym fakcie oraz współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w podejmowanie decyzji redakcyjnych: Recenzje pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu rękopisu.

Punktualność: Każdy recenzent, który czuje się niekompetentny do sporządzenia recenzji przesłanego tekstu lub wie, że jego terminowa ocena będzie niemożliwa, powinien niezwłocznie powiadomić o tym redaktora.

Poufność: Wszystkie teksty otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać innym ani omawiać z nimi z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywizmu: Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest nieodpowiednia. Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy jasno i precyzyjnie za pomocą odpowiednich argumentów je wspierających.

Dokumentacja źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować istotne opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwo lub nakładanie się rozpatrywanego tekstu z innymi opublikowanymi artykułami należy zgłosić redaktorowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Informacje poufne lub pomysły uzyskane poprzez recenzję muszą pozostać poufne i nie mogą być wykorzystane w celu uzyskania osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni  oceniać tekstów, co do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji (konkurencja, współpraca) z którymkolwiek z autorów lub firm/instytucji zaangażowanych w powstanie artykułu.