Cele i misja

„Zoon Politikon” jest recenzowanym interdyscyplinarnym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Czasopismo w sposób ciągły przyjmuje do druku artykuły z zakresu socjologii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Więcej informacji w zakładce Call for Papers

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

CEEOL– Central and Eastern European Online Library
CEJSH– Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities

Artykuły z czasopisma „Zoon Politikon” publikowane są w wolnym dostępie, udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl)

„Zoon Politikon” jest wydawany przez Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki (XII piętro), plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. E-mail: zoonpolitikon@civitas.edu.pl

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.