Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Finkielsztein
Sekretarz redakcji: Anna Kuczyńska

„Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Publikacja w czasopiśmie Zoon Politikon nie wiąże się z żadnymi opłatami od autorów

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Biblioteka Nauki
CEEOL– Central and Eastern European Online Library
CEJSH– Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities
MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals
Most Wiedzy
ARIANTA
Google Scholar
WorldCat
Zeitschriftendatenbank (ZDB) 

Numery archiwalne od 1/2010 do 7/2016 znajdują się na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/zoon-politikon-czasopismo/zoon-politikon

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zoon Politikon" w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.