Program antyplagiatowy

1.05.2019

Proponujemy Redakcjom czasopism publikowanych w portalu ejournals.eu wdrożenie procedur antyplagiatowych zapewniających oryginalność artykułów.  Za dodatkową opłatą możliwe jest skorzystanie z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate**.

Oprogramowanie pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i porównanie go z ponad 60 miliardami źródeł internetowych i zawartością deponowaną przez ponad 800 wydawców naukowych korzystających z usługi Similarity Check na całym świecie.

System umożliwia identyfikację podobieństw tekstu do innych publikacji dostępnych w Internecie oraz indeksowanych bazach danych, wskazane są również ich źródła. Wyniki przedstawiane są w formie raportu ogólnego lub szczegółowego.  W badaniu wyliczana jest ogólna wartość wskaźnika podobieństwa oraz wyniki szczegółowych wskaźników podobieństwa dla poszczególnych źródeł, w których zidentyfikowano podobne frazy.

Koszt usługi wynosi 300 zł netto za jeden numer czasopisma.

**Oferta jest skierowana jednie do Redakcji czasopism publikowanych na portalu www.ejournals.eu.

 

Film prezentujący funkcjonalności oprogramowania iThenticate

Źródło: http://www.ithenticate.com/demo 

 

Korzyści wynikające z wdrożenia procedur antyplagiatowych

Wdrożenie procedury antyplagiatowej z wykorzystaniem narzędzia iThenticate daje możliwość porównania treści tekstów z 60 miliardami źródeł, w tym z zasobami zaindeksowanymi na platformie Crossref, w naukowych bazach danych, rozległych źródłach internetowych. Dzieki temu budujesz coraz większą wartośc naukową publikowanych treści. Wykorzytsanie zaawansowanych procedur antyplagiatowych zwiększa prestiż i uznanie czasopisma wśród autorów. Etapy procedury antyplagiatowej z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate

1. Wgranie treści artykułu do oprogramowania iThenticate

Wgranie “surowego” pliku tekstowego pozwala na wykluczenie wyszukiwania prefiksów numerów DOI przypisanych do danego wydawcy lub czasopisma, wykluczenie treści stopki oraz innych niezmiennych elementów opisu zawartości publikacji.

2. Ustalenie wskaźników oraz zakresu źródeł, z którymi porównywany jest dokument, cały numer lub całe czasopismo

Istnieje możliwość wykluczenia pewnych źródeł z badanego materiału porównawczego. Funkcjonalność ta jest istotna m. in. w przypadku stosowania przez czasopismo trybu First View.

3. Generowanie raportu z badania antyplagiatowego

Istnieje możliwość wygenerowania kilku rodzajów raportów. W raportach oznaczane są fragmenty tekstu, które wedle ustalonych wcześniej zakresów czułości wskaźników, oprogramowanie wskazało jako podobne do innego źródła.

W raporcie widoczne są również wskaźniki dotyczące ilości kolejnych słów, które pokrywają się z danym źródłem wraz ze wskazaniem tego źródła.

Źródła, w których oprogramowanie znalazło podobieństwa z analizowanym przez nas tekstem są szeregowane i wyróżnione w treści raportu innym kolorem. Na końcu raportu znajduje się zestawienie tych źródeł.

4. Przekazanie raportu Redakcji czasopisma

Wygenerowany raport zostaje przekazany Redakcji czasopisma. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub definitywnym odrzuceniu tekstu do publikacji. Raport pozwala również na konkretne wskazanie, które fragmenty tekstu mogą wymagać poprawy ze względu na identyczność lub duże podobieństwo do innych tekstów.