Recenzje

Sortuj według

Grzegorz Blicharz, Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Od.Nowa, 2017, stron 195

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 263–267
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.017.13525