Artykuły

Sortuj według

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w II Rzeczypospolitej na przykładzie wybranych sądów byłego zaboru pruskiego – zagadnienia materialnoprawne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 521-537
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.045.14471