CV:

Radca prawny (OIRP w Toruniu), doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; kierownik Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK w Toruniu; w latach 1999–2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu; autor publikacji z zakresu prawa i procedury administracyjnej. [Attorney-at-law (Bar Association of Attorneys-at-Law in Toruń), post-doctoral degree; Professor at Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU); Head of the Chair of Administrative Law at NCU; member of the Local Government Board of Appeal in Toruń from 1999 to 2010; author of publications in the field of law and administrative procedure.]

Glosy

Sortuj według

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK 1057/20 (częściowo krytyczna)

Radca Prawny, 2022, 2 (31), s. 213-222
Data publikacji online: 31 października 2022
DOI 10.4467/23921943RP.22.028.16891

Glosses

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court of 6 May 2021, II GSK 1057/20 (partially critical)

Radca Prawny, 2022, 2 (31), s. 427-436
Data publikacji online: 31 października 2022
DOI 10.4467/23921943RP.22.044.16907