Artykuły

Sortuj według

Artykuły recenzyjne

Uwagi na marginesie książki Michała Gałędka Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Sopot 2017, 544 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 87-93
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10744