Artykuły

Sortuj według

Polityka króla Władysława II Jagiełły wobec Kościoła katolickiego na ziemiach ruskich Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 315–337
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.015.2743