CV:

Doktor habilitowany, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. [Ph. D., Chair of Labor Law and Social Policy at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University; attorney-at-law.]

Artykuły

Sortuj według

Prawa socjalne w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski

Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

The Right to Social Security in the Constitution of the Republic of Poland

Vol. 23, s. 275-290
Data publikacji online: 2016

Zasady prowadzenia dialogu społecznego na gruncie postanowień (zrewidowanej) Europejskiej Karty Społecznej

Zeszyt 4, s. 309-322
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.024.18496

Pracownicy delegowani z państw UE a uprawnienia związków zawodowych

Zeszyt 2, s. 111-123
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.008.8604

Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia

Zeszyt 3, s. 195-216
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.014.10678

Artykuły

Zawieszenie działalności wykonywanej w formie kancelarii radcy prawnego w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością

2 (31), s. 133-146
Data publikacji online: 31 października 2022
DOI 10.4467/23921943RP.22.023.16886

Articles

Suspension of activities conducted in the form of a law firm of attorney-at-law in connection with taking care of a person with disabilities

2 (31), s. 343-356
Data publikacji online: 31 października 2022
DOI 10.4467/23921943RP.22.039.16902