Kompozycja a ideologie. Stasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,

Małgorzata Petelenz

Abstrakt

O tym, że architektura i urbanistyka kształtowane są w dużej mierze przez ideologie i doktryny polityczne wiadomo nie od dziś. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób postrzegana jest przez współczesnych odbiorców przestrzeni kompozycja architektoniczna i urbanistyczna miast, których podstawą powstania były ideologie. Do badania posłużyły: krakowska Nowa Huta i strasburski Neustadt, a grupę badawczą stanowili dorośli użytkownicy tych przestrzeni, przebywający w tych obszarach czasowo.

Słowa kluczowe: Neustadt, Nowa Huta, ideologia, kompozycja , ideology, composition
References

[1] Bernacki W. Ideologia [w:] Jaskólski M. (red.) Słownik doktryn politycznych, t.3., Warszawa 2007,

[2] Paszkowski Z. Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Kraków2011,

[3] Izdebski H. Ideologia a zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa 2013,

[4] Jałowiecki B. Architektura jako ideologia, Studia Regionalne i Lokalne 2009, nr 3, Warszawa 2009,

[5] www.clmps2011.org/pl/venue/history.html, 4.09.2015,

[6] Durand de Bousingen D., Jean Geoffroy Conrath [w:] Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 6,

[7] Kieling U. Berliner Privatarchitekten und Eisenbahnbaumeister im 19. Jahrhundert. Miniaturen zur Geschichte, Kultur und Denkmalpflege Berlins, Nr. 26, Berlin 1988,

[8] www.culture.gouv.fr, 5.09.2015,

[9] www.ethnomuseum.pl/konferencje/index.php, 5.09.2015,

[10] Juchnowicz S. Nowa Huta, przeszłość i wizja – z doświadczeń warsztatu projektowego [w:] Salawiński J., Sibila L.J. red. Nowa Huta, przeszłość i wizja, studium muzeum rozproszonego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków2008,

[11] Motak M. Architektura Krakowa 1989-2004, Nowe realizacje w kontekście miasta historycznego, Monografia 346, seria Architektura, Kraków2007,

[12] Jagiełło-Kowalczyk M. Kompozycja „ideologii” oczami współczesnych. Nowa Huta, Neustadt. Strasburg 2014,2015, Kraków, 2015, materiały niepublikowane,

[13] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] DU RP, Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[14] http://www.brg.gda.pl/doc/sopp/poradnik_o_przestrzeniach_ publicznych, 10.09.2015