Środowisko Mieszkaniowe,2016, 17/2016

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: rekreacja, dom jednorodzinny, wnętrze, wnętrze domu, otoczenie, krajobraz, widok, kontekst przestrzenny , recreation, single-family house, interior, interior of a house, surroundings, landscape, view, spatial context, entrance groups, built-in public service establishments, compositional and spatial structure, art exhibition, exhibitional strategy, exhibition activities, installation, Milan – Public Gardens – Urban Parks – Requalification – Regreening, rekultywacja , zagospodarowanie, reclamation, development, revitalization, rustykalność, wiejskość, miasto, wieś , rusticity, rural, city, village, atrakcyjność, kampus, człowiek, funkcjonalizm, estetyka, psychologia środowiskowa, przestrzeń, uniwersytet , attractiveness, campus, man, functionalism, aesthetics, environmental psychology, space, university, partycypacja społeczna, programy miejskie, tereny rekreacyjne , social participation, urban projects, recreational areas, rewolucja poprzemysłowa, reindustrializacja i depopulacja, tymczasowość architektury, architektura w czasach postfordyzmu, globalna lokalność, nowe definicje współczesnej architektury, nowe formy pracy , postindustrial revolution, reindustrialization and population decline, temporariness of architecture, architecture in post-Fordist times, global locality, new definitions of modern architecture, new work forms, small town, spontaneousarchitectural attractiveness, Lviv region, współczesne parki, rewitalizacja, system zieleni, hybrydowa struktura urbanistyczna, Metropolia Barcelońska , Contemporary parks, greenery system, hybrid urban structure, Barcelona Metropolis, osiedle Ofi cerskie, Osiedle Urzędnicze, regulacja, plan regulacyjny, międzywojnie, modernizm , Offi cer Neighbourhood, Offi cial Neighbourhood, regulation, regulating plan, Interwar Period, Modernism, Architektura mieszkaniowa, kompozycja urbanistyczna, Residential architecture, urban composition, modernism

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Geneza i kierunki rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 1 – europejski modernizm do II wojny światowej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 4-14
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Geneza i formy terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 2 – modernizm po II wojnie światowej i nurty go kontestujące

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 15-29
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 30-40
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 41-51
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Importance of spontaneous attractiveness for personalization of architectural environment of Lviv region small towns (Ukraine)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 52-56
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wielość. Architektura w erze postfordyzmu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 57-66
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodz

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 67-76
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 77-84
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 85-93
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Centrum rekreacyjno-edukacyjne „Kujawy” jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 94-106
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Milan, a history in recreational spaces

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 107-112
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 113-118
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Art exhibitions in sociocultural space

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 119-124
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 125-130
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wewnątrz – zewnątrz domu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 131-135
Data publikacji online: 29 listopada 2016