Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej

Jacek Gyurkovich

Abstrakt

Miasta są bez wątpienia naturalnym środowiskiem życia współczesnego człowieka. Szacuje się, że do 2050 roku aż 70% populacji naszego globu będzie mieszkało w miastach i rozrastających się metropoliach. Rola zielonych terenów rekreacyjnych, zapewniających mieszkańcom komfort i przyczyniających się do poprawy warunków życia, zwłaszcza w największych ośrodkach, jest nie do przecenienia. Pośród miast europejskich, Metropolia Barcelońska należy do pierwszej dziesiątki. Na obszarze jedynie dwukrotnie większym od Krakowa zamieszkuje ponad 3 miliony osób, a w sąsiednich miejscowościach – kolejne 2 miliony. Władze miejskie i regionalne starają się zachować równowagę pomiędzy obszarami zurbanizowanymi a naturalnymi, w czym pomaga szczególna dbałość o system zieleni miejskiej. Wieloetapowa realizacja przestrzeni zielonych w północnych dzielnicach mieszkaniowych Barcelony, której elementem był Parc Central de Nou Barris wpisuje się w najnowsze strategie urbanistyczne realizowane w metropolii.

Parc Central de Nou Barris as an element of the greenery system of the hybrid urban structure of the Barcelona Metropolis

Abstract

Undoubtedly, cities constitute a natural environment for the life of contemporary man. It is estimated that by 2050 as much as 70% of population of our globe will be living in cities and sprawling metropolises. The role of green recreational areas, providing residents with confront and contributing to the improvement of their living conditions, especially in the largest centres, simply cannot be overrated. From amongst European cities, the Barcelona Metropolis belongs to the first ten. An area which is only twice as large as Cracow is inhabited by over 3 million people, and the population of the adjacent towns is another 2 million. Municipal and regional authorities are trying to keep the balance between urbanized and natural areas, and the particular care for the municipal greenery system is particularly useful in this respect. Multistage projects of securing green areas in northern residential quarters of Barcelona, whose element was Parc Central de Nou Barris, inscribe in the latest urban strategies implemented in the metropolis.

Słowa kluczowe: współczesne parki, rewitalizacja, system zieleni, hybrydowa struktura urbanistyczna, Metropolia Barcelońska , Contemporary parks, revitalization, greenery system, hybrid urban structure, Barcelona Metropolis
References

[1] Alberch R. (ed.), Els Barris de Barcelona, vol.1–4, Ajuntament de Barcelona/ Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1999

[2] Ariola-Madorell A., Fiol-Costa C., Arquitectura Topografica. Ariola & Fiol Barcelona 1987–2012, Ingoprint– ActarD, Barcelona-New York 2012

[3] Aymonino A., Mosco V.P., Contemporary Public Space– Un-volumetric Architecture, Skira, Milano 2006

[4] Busquets J., Rowe P.G., Correa F., A new metropolitan entrance for Barcelona, Harvard University Graduate School of Design, Cambridge, MA 2003

[5] Busquets J., Barcelona. The urban evolution of a compact city, Nicolodi; Harvard University Graduate School of Design, Rovereto, Cambridge, MA 2005

[6] Busquets J., Corominas M.(eds.), Cerdà and the Barcelona of the Future. Reality versus Project, CCCB, Barcelona 2009

[7] Clos O. et al.(eds.), Barcelona, Transformación. Planes y Proyectos, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 2008

[8] Costa G., Barcelona 1992–2004, GG, Barcelona 2004

[9] Drapella-Hermansdorfer A., Ecodistrict as an Element of Modern Urban Theory and Praxis, [w:] Technical Transactions, Seria A, z. 2A/2/2011 (rok 108), s.43–51

[10] Gyurkovich M., Mieszkać współcześnie – Trwanie i przemijanie blokowisk Barcelony [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej– Trwanie i przemijanie architektury, Czasopismo Techniczne, Seria A, z.4A/2011/2,(rok 108), s.129–134

[11] Gyurkovich M., 22@Barcelona – The City of Knowledge Civilization, [w:] Technical Transactions, Seria A, z. 4A/2012 (rok 109), s. 25–56

[12] Gyurkovich M., Selected Examples of Revitalized Degraded Areas in Barcelona [w:] Future of the City– City of the Future, Technical Transactions, Seria A, z.1-A/1/2012 (rok 109) s.247–260

[13] Gyurkovich M.(ed.) Future of the City. Mass Housing Estates or Multifamily Housing Complexes? Eco-Rehab3, Wyd. PK, Kraków 2012

[14] Gyurkovich M., Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Monografia 438, Wyd. PK, Kraków 2013

[15] Ingrosso C., Barcelona. Architecture, City and Society 1975–2015, Skira, Milano 2011

[17] Krauel J., Urban spaces. Environments for the future, Links, Barcelona 2009

[18] Miquel D. (ed.), L’ Espai Públic. Metropolità 1989–1999, Mancomunitat de municipis, Area Metropolitana de Barcelona, Barcelona 2000

[19] Parcerisa Bundó J., Barcelona, Urbanisme Segle XX, Vigila el mar, vigila el muntanyes, MONTABER, Barcelona 2014

[20] Plà M., Catalonia. A guide to Modern Architecture 1880–2007,COAC – Triangle editorial, Barcelona 2008

[21] Schneider-Skalska G., Funkcje i formy przestrzeni społecznej, [w:] Seruga W., Jagiełło-Kowalczyk M. (ed.) Housing Environment 10, KKŚM WAPK, Kraków 2012

[22] de Solà-Morales M., Deu Lliçons sobre Barcelona, COAC, Barcelona 2011

[23] Sotoca A.(ed.), After the Project– updating Mass Housing Estates. II EcoRehab, Barcelona 2011, UPC, Barcelona 2012

[24] Sotoca A., Carracedo O., Naturban. Barcelona’s natural park a rediscovered relation 10 reflections, 111 proposals, COAC, Barcelona 2015