Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodz

Joanna Olenderek,

Maciej Olenderek

Abstrakt

Artykuł jest próbą podsumowania udziału autorów w realizacji wybranych projektów zespołów rekreacyjnych tworzonych z aktywnym udziałem mieszkańców Łodzi. Przykłady inicjatyw grup obywatelskich przedstawione jako propozycje programowo- funkcjonalne projektowane i realizowane w ramach szerokiego programu rozwoju przestrzeni rekreacyjnych inicjowanego przez władze gminy Łódź. Omówione w artykule projekty i realizacje obejmują lata 2005–2010. Podstawowym omawianym pro gramem jest inicjatywa grupy młodzieży łódzkiej nazwana „Parkiem Kultur” i projektowana na terenie zespołu rekreacyjnego w ramach założenia parkowego w dzielnicy Teofilów. Kolejne projekty kreowane przy udziale Wydziału Sportu i Turystyki Miasta Łodzi wraz z szerokimi konsultacjami społecznymi mieszkańców dzielnic Górna i Rudy, obejmują analizy dwóch zespołów: Stawy Jana w dzielnicy Górna i Stawy Stefańskiego w dzielnicy Ruda.

The participation of non-governmental, societal, cultural and civic organizations on the example of creating Lodz recreational space programs

Abstract

This article is an attempt to summarize the author’s role in creating the chosen recreational complex designs with the active participation of the city inhabitants. The examples of civic group initiatives which are presented as program – function roles, designed and constructed as part of a large recreational space development program, started by the Lodz Municipal Authorities. The described projects and buildings encompass the years 2005 and 2010. The main focus lies on the „Park Kultur”, an initiative of the city youth, designed in the Teofilow district. Other projects, created with the help of the Lodz Sport and Tourism Depatment as well as Gorna and Ruda district inhabitants, encompass the analysis of two areas: Stawy Jana in Gorna District and Stawy Stefańskiego in Ruda District.

Słowa kluczowe: partycypacja społeczna, programy miejskie, tereny rekreacyjne , social participation, urban projects, recreational areas
References

Europe and Architecture Tomorrow, Architects’ Counsil of Europe, Bruxelles, 1995

Kaczmarek S., reda. nauk., Miasto Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

Stawiszyńska A., Ruda Pabianicka Echa przeszłości, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź, 2009

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 2011