Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych

Angelika Chyb

Abstrakt

Intensywna ekspansja państw, rozwój gospodarczy a także postęp cywilizacyjny wymuszają intensyfikację różnych gałęzi sektorów przemysłu. W związku z powyższym, dziedzina architektury rozpoczęła szereg działań w celu zaspokojenia współczesnych potrzeb społecznych wykreowanych na przestrzeni ostatnich lat. Przestrzenie uniwersyteckie, które stanowią i odgrywają znaczącą rolę w kreowaniu charakteru i atmosfery miejsca, wymagają wciąż zachodzących zmian, ewolucji. Chcąc zachęcić użytkowników do korzystania z nich oraz wywołać pozytywne odczucia użytkownika, architekci dążą do stworzenia elastycznej, uniwersalnej przestrzeni, pełnej innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań. W tym celu powstają fleksybilne przestrzenie wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym. W artykule autorka przedstawi przykłady światowej rangi z dziedziny kreowania atrakcyjnych przestrzeni uniwersyteckich a także spojrzy na proces projektowania uwzględniający teorie z dziedziny psychologii środowiskowej.

Attractiveness of university areas in light of contemporary c ommunity needs

Summary

The intensive expansion of nations, economic development as well as the progress of civilization are compelling growth within various branches of industry sectors. As a result, the field of architecture commenced a series of adaptations so as to satisfy contemporary social needs which have arisen in recent years. University spaces, which represent and play a significant role in forming a place’s character and atmosphere, require ongoing changes; an evolution of sorts. Desiring to encourage people to use them while inducing a positive user experience, architects seek to create flexible, versatile spaces, full of innovative and attractive solutions. To this end, flexible spaces are designed to meet the needs of society. In this article, the author presents world-renowned examples in the field of creative design of university spaces, and delves into their design process taking into account theories in the field of environmental psychology.

Słowa kluczowe: atrakcyjność, kampus, człowiek, funkcjonalizm, estetyka, psychologia środowiskowa, przestrzeń, uniwersytet , attractiveness, campus, man, functionalism, aesthetics, environmental psychology, space, university
References

Alexander C. i in., Język wzorców, GWP Gdańsk 2008.

Antonowicz D., Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005.

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Scholar, Warszawa 2002

Bell P.A., Greene Th. C., Fisher J.D., Baum A., Psychologia Środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2004.

Gehl J, Życie między budynkami, Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009

Lenartowicz J. K., Słownik psychologii architektury, WAPK, Kraków 2010, s. 96.

Lewicka M., Bańka A., Psychologia środowiskowa. [w:] Psychologia, tom II. Podręcznik Akademicki. – prof. Jan Strelau. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Lewin K., Resolving Social Conflicts and Fidel Theory in Social Scence, Washington: American Psychological Association (pisma zebrane pod redakcją Gertrudy Weiss i Drowina

Sanoff H., Integrowanie programowania, ewaluacji i partycypacji w projektowaniu architektonicznym, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 1999.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. II Warszawa 1988