Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast

Małgorzata Drożdż-Szczybura

Abstrakt

Miasta nigdy nie zerwały całkowicie z wiejskością. Już od starożytności wieś i obszary wiejskie pełniły dla mieszkańców miast funkcje rekreacyjne. Tradycyjne prace wykonywane w gospodarstwie wiejskim traktowali i traktują oni jako hobby, któremu oddają się w czasie wolnym. Różnorodne formy rekreacji w miastach czy też realizowane przez ich mieszkańców mają swoje źródło w wiejskich obrzędach i obyczajach. Rustykalną formę rekreacji w mieście stanowi ogrodnictwo miejskie. Znajdujące się w granicach miast ogrody działkowe, przydomowe i komunalne, farmy dla dzieci, uprawiane zgodnie z zasadami permakultury jadalne parki i lasy. „Wiejski” wypoczynek mieszczuchów spełniany jest też przez, coraz częściej lokalizowane wśród wielkomiejskiej zabudowy ośrodki jeździeckie, ścieżki do jazdy konnej i hotele dla koni. Rustykalna rekreacja nierzadko pozwala na integrację mieszkańców miast przez duże zaangażowanie społeczności lokalnych i działalność non-profit w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rustic forms of recreation implemented and created by modern urban residents

Abstract

Cities have never completely gave up rusticity. From the antiquity, villages and rural areas have been performing recreational functions for urban residents. They have been treating traditional tasks carried out in farmhouses as a hobby, in which they involve in their free time. Various forms of recreation in cities or these executed by their inhabitants are rooted in the rural rites and customs. Urban gardening is a rustic form of recreation in the city. Allotment gardens, backyards, communal gardens, farms for children, edible parks and food forests, grown according to the principles of permaculture, located within cities. The „rural” leisure of city dwellers is also achieved by equestrian centres, horse riding tracks and hotels for horses, increasingly localized in the urban development. The rustic recreation often allows for the integration of urban population through the large involvement of local communities and non-profit business in the form of a public-private partnership.

Słowa kluczowe: rekreacja, rustykalność, wiejskość, miasto, wieś , recreation, rusticity, rural, city, village
References

Butler L., Moronek D.M., Urban and Agriculture Communities: Opportunities for Common Ground, Council for Agricultural Science and Technology, Ames 2002.

Drożdż-Szczybura M., Muzeum na wolnym powietrzu na wyspie Djurgården w Sztokholmie, [w:] Czasopismo Techniczne, z. 1-A/2000, Wydawnictwo PK, Kraków 2000, s. 26-41.

Hart R. A. de J.,. Forest Gardening: Cultivating an Edible Landscape, Chelsea Green Pub. Co., White River Junction, 1996.

Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Teoria i metodyka rekreacji, Wydawnictwo AWF, Poznań 2001.

McConnell D.J., Dharmapala K.A.E., Upawansa G.K., Attanayake S.R., The Forest Farms of Kandy: And Other Gardens of Complete Design, Ashgate Publishing Limited Co., 2003.

Norman N., Eetbaar Park/Edible Park, Valiz 2012. Sikorska-Wolak I. (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

Smit J., Nasr J., Urban Agriculture for Sustainable Cities: Using Wastes and Idle Land and Water Bodies as Resources, Environment and Urbanization, Vol. 4, No. 2, London 1992, s. 141-151.

Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 2005.

Whitefield P., How to Make a Forest Garden, Permanent Publications, Hampshire 2002.