Wewnątrz – zewnątrz domu

Wacław Seruga

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rekreacją, występującą w przestrzeniach architektonicznych jednorodzinnych domów zlokalizowanych w krajobrazie w terenach poza miastem. Funkcja wypoczynkuodgrywa w przestrzeni domu wolno stojącego bardzo ważną rolę, ponieważ związana jest na co dzień z życiem rodziny. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują, zdaniem autora, tęsknotę do zamieszkania w naturalnym środowisku, w otoczeniu łąk, lasów, jezior, gór, mórz etc. w odosobnieniu, ciszy i spokoju. Dążenia i marzenia mieszkańców do bycia na co dzień z naturą znajdują swoje odbicie w projektowaniu oraz realizacji miejsc zamieszkania w środowisku mieszkaniowym wzajemnie ściśle powiązanym ze środowiskiem przyrodniczym.

Inside – Outside of a House

Abstrakt

The paper discusses the issues tied with recreation in the architectural spaces of single-family detached houses located within the landscape outside of cities. Recreation plays a very important role in the space of a single-family detached house, as it is tied with the everyday life of a family. The paper presents thirteen award-winning architectural and urban designs developed by second year students during the 2015/2016 academic year, developed at the Chair of the Housing Environment of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. According to the author’s opinion, they illustrate the yearning for a life in a natural environment, surrounded by meadows, forests, lakes, mountains and seas, in isolation, peace and quiet. The efforts and dreams of inhabitants who want to be surrounded by nature every day have been reflected in the design and construction of residential areas in a housing environment that is strictly and mutually tied with the natural environment.

Słowa kluczowe: rekreacja, dom jednorodzinny, wnętrze, wnętrze domu, otoczenie, krajobraz, widok, kontekst przestrzenny , recreation, single-family house, interior, interior of a house, surroundings, landscape, view, spatial context
References

[1] Elements &Total Concept of Urban Waterscape Design, Graphic-sha 2001.

[2] Linz B., ECO-HOUSES, h.f.ullmann 2009.

[3] Organic Architecture inspired by nature, FKG, 2010.

[4] Seruga ., Harmonia w przestrzeni miejskiej/Harmony in Urban Space. Rozdział [w:]Architektura zharmonizowana w przestrzeni miasta, Monografia – Architektura 4/2016, Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury, Kielce 2016.

[5] Seruga W., Dom-otoczenie-wnętrze/House-Surroundings-Interior [w:] Pieszy w przestrzeni miasta/Pedestrian in the Urban Space, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment nr 13/2014 str. 273 – 327, wydawnictwo: KKŚM WA PK, Kraków 2014.

[6] Seruga W., Kreacja w przestrzeni miasta/Creation in the Urban Space [w:] Architektura kontekstu/Architecture of contex, Monografia - Architektura 1/2014 str. 84-104, wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury Kielce 2014.

[7] Seruga W., Szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Kompozycja przestrzenna jednorodzinnych domów wolnostojących/School of Teaching Architectural and Urban Design. Spatial Composition of One-family Detached Houses [w:] Kompozycja w architekturze/Composition in Architecture, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment nr 15/2015 s. 186 – 259, Wydawnictwo: KKŚM WA PK, Kraków 2015.