Środowisko Mieszkaniowe,2016, 17/2016

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: rekreacja, dom jednorodzinny, wnętrze, wnętrze domu, otoczenie, krajobraz, widok, kontekst przestrzenny , recreation, single-family house, interior, interior of a house, surroundings, landscape, view, spatial context, entrance groups, built-in public service establishments, compositional and spatial structure, art exhibition, exhibitional strategy, exhibition activities, installation, Milan – Public Gardens – Urban Parks – Requalification – Regreening, rekultywacja , zagospodarowanie, reclamation, development, revitalization, rustykalność, wiejskość, miasto, wieś , rusticity, rural, city, village, atrakcyjność, kampus, człowiek, funkcjonalizm, estetyka, psychologia środowiskowa, przestrzeń, uniwersytet , attractiveness, campus, man, functionalism, aesthetics, environmental psychology, space, university, partycypacja społeczna, programy miejskie, tereny rekreacyjne , social participation, urban projects, recreational areas, rewolucja poprzemysłowa, reindustrializacja i depopulacja, tymczasowość architektury, architektura w czasach postfordyzmu, globalna lokalność, nowe definicje współczesnej architektury, nowe formy pracy , postindustrial revolution, reindustrialization and population decline, temporariness of architecture, architecture in post-Fordist times, global locality, new definitions of modern architecture, new work forms, small town, spontaneousarchitectural attractiveness, Lviv region, współczesne parki, rewitalizacja, system zieleni, hybrydowa struktura urbanistyczna, Metropolia Barcelońska , Contemporary parks, greenery system, hybrid urban structure, Barcelona Metropolis, osiedle Ofi cerskie, Osiedle Urzędnicze, regulacja, plan regulacyjny, międzywojnie, modernizm , Offi cer Neighbourhood, Offi cial Neighbourhood, regulation, regulating plan, Interwar Period, Modernism, Architektura mieszkaniowa, kompozycja urbanistyczna, Residential architecture, urban composition, modernism

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Art exhibitions in sociocultural space

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 119-124
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 77-84
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Centrum rekreacyjno-edukacyjne „Kujawy” jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 94-106
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 30-40
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Geneza i formy terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 2 – modernizm po II wojnie światowej i nurty go kontestujące

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 15-29
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Geneza i kierunki rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 1 – europejski modernizm do II wojny światowej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 4-14
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Importance of spontaneous attractiveness for personalization of architectural environment of Lviv region small towns (Ukraine)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 52-56
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Milan, a history in recreational spaces

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 107-112
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 41-51
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodz

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 67-76
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 113-118
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 85-93
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wewnątrz – zewnątrz domu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 131-135
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wielość. Architektura w erze postfordyzmu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 57-66
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 125-130
Data publikacji online: 29 listopada 2016