Cohousing – idea współzamieszkania

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,

Michal Ptaszynski

Abstrakt

Bezpieczne i komfortowe miejsce do życia to podstawowa potrzeba każdego człowieka. Jednak współczesne tendencje budownictwa mieszkaniowego zdają się nie odpowiadać na te głęboko zakorzenione ludzkie potrzeby do życia w zrównoważonym środowisku i do tworzenia więzi sąsiedzkich. Jedną z form jednostek sąsiedzkich jest Cohousing. Nazwa ta powstała z połączenia słów „community housing” czyli „wspólnota zamieszkania” i określa sytuację, w jakiej grupa ludzi inicjuje zbudowanie siedliska, w którym więź społeczna i intergarcja idą w parze z poszanowaniem odrębności i prywatności jednostki.

Cohousing – the idea of collective housing 

Abstract

A safe and comfortable place to live is a basic need of every human. However, modern tendencies in housing construction appear not to answer this deeply rooted human need: the need to live in a sustainable environment and to create neighbourly ties. One of the forms of neighboirhood units is Cohousing. The name has been coined as a combination of the words „community” and „housing”, and describes a situation in which a group of people initiates the construction of a settlement in which social ties and integration go hand in hand with respecting the autonomy and privacy of an individual.

Słowa kluczowe: współzamieszkiwanie, habitat, cohousing, ekologia , collective housing, ecology
References

[1] Gehl J, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków 2013

[2] Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego, wybrane zagadnienia, Seria Architektura, PolitechnikaKrakowska, Kraków 2004

[3] Stratmann J., Ferreiro L., Narayan R., Towards sustainability – analysis of collaborative behavior in urban cohousing, School of Engineering

[4] Blekinge Institute of Technology Karlskrona, Sweden 2013

[5] Bać Z., W poszukiwaniu Habitatów przyszłości, Housing Environment wyd. Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej, 11/2013, Kraków

[6] Alexander Ch., Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2008

[7] Publikacja zbiorowa, Habitat start up kit, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2014

[8] http://www.osbn.pl/

[9] https://cohabitat.net/

[10] Fonfara K., Filipowicz A., Słów kilka o współzamieszkiwaniu, Magazyn Wytwórcy,03/2016, Łódż

[11] Kwiatkowska-Kopka B. Z badań nad domamai opatów w klasztorach benedyktyńskich, Wiadomosci Konserwatorskie, 35/2013, Kraków

[12] https://www.tygodnikprzeglad.pl/kibuc-utopia-wcielona-zycie/

[13] http://www.polskatimes.pl/artykul/652697,kibuce-w-izraelu-znowwracaja-do-lask-ustawiaja-sie-do-nich-kolejki-mlodych-rodzin,id,t.html