Smart Project w edukacji studentów architektury

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt

Artykuł stanowi opracowanie wyników tematu badawczego dotyczącego zintegrowanego projektowania energetycznego. Omawia przygotowanie projektu na etapie koncepcji architektonicznej, wstępnych założeń energetycznych, zapoznania się z podstawowymi materiałami i technologiami budowlanymi, formy edukacji w terenie oraz wykonanie projektu. Badania przeprowadzono na bazie cyklicznych międzynarodowych warsztatów studenckich, których pierwszy etap odbywa się w Krakowie, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kontynuacja warsztatów realizowana jest w Strasburgu. Obejmuje ona zajęcia teoretyczne w campusie Licee le Corbusier oraz wizyty na budowach osiedli mieszkaniowych i prace projektowe. Publikacja wykazuje korzyści płynące z połączenia teorii z praktyką w edukacji studentów w obrębie założeń Smart Project i projekty studenckie jako efekty współpracy.

Smart Project in the Education  of Students of Architecture

Abstract 

This paper constitutes a compilation of the results of a research topic focusing on the  integrated energy design. It discusses the process of design preparation at the stage of the architectural concept, initial power-related assumptions, getting familiar with basic construction materials and technologies, forms of education in the field, and project completion. The research was conducted on the basis of periodical international students’ workshops, the first stage of which takes place in Cracow, at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. The workshops are then  continued in Strasbourg. At this stage they comprise theoretical classes at the campus of Lycée le Corbusier, as well as visits to construction sites of housing estates, and design works. The publication demonstrates benefits stemming from combining theory with practice in teaching students within the scope of the Smart Project assumptions, as well as students’ designs as the effects of the cooperation.

Słowa kluczowe: smart project, edukacja, współpraca , education, cooperation
References

[1] Markiewicz P. Rola międzynarodowych warsztatów studenckich w procesie edukacji architektów. Zintegrowane projektowanie energetyczne, [w:] Global Journal of Engineering Education (GJEE), 2017.
[2] www.lyceelecorbusier.eu/, 27.05.2017.
[3] Kisilewicz T.: Zasady kształtowania budynków pasywnych, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 2005, Vol. 1.
[4] Feist W., Forschungsprojekt Passive Hauser, Institut Wohnen Und Umwelt, Darmstadt, 1988.
[5] Markiewicz P. Wpływ orientacji budynku względem stron świata, wielkości przeszkleń oraz konstrukcji okien i sposobu ich montażu na zużycie energii końcowej na ogrzewanie w budynkach energooszczędnych [in:] Housing Environment 16/2016, Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Krakow 2016.
[6] Markiewicz P. Zintegrowane projektowanie energetyczne [in:] Archivoltan 3(67)/2015, Krakow 2015.
[7] Jagiełło-Kowalczyk M. Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych, Monograph 418, Politechnika Krakowska, Krakow 2012.