Architektura cienia

Ernestyna Szpakowska-Loranc

Abstrakt

O ile w przeszłości światłu w architekturze nieodłącznie towarzyszył cień, zadaniem współczesnego architekta jest zwykle jedynie dbałość o doświetlenie budynku. Brak zacienionych przestrzeni przez stosowanie rozległych przeszkleń i równomiernego, sztucznego oświetlenia to brak tajemnicy – pola dla wyobraźni. Pozbawienie architektury cienia oznacza zatarcie granic pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, dniem i nocą, światem rzeczywistym i wirtualnym oraz nadzór społeczny. Budynki, których twórcy oprócz światła operują także „materią” cienia jako elementem narracji architektonicznej nie są częstymi przykładami. Można do nich zaliczyć realizacje Daniela Libeskinda, Fumihiko Maki, Eduardo Menisa, Stevena Holla. Tworząc odpowiedni nastrój przekazują symboliczne treści. 

Shadow Architecture

Abstract

Whereas in the past shadow was a constant companion of light in architecture, the task of a contemporary architect is usually to care for the lighting of the building. The lack of shaded spaces due to the use of extensive glazing and regular artificial lighting equals the lack of mystery – the field for imagination. Depriving architecture of the shadow means blurring of the boundaries between interior and exterior, day and night, real and virtual world, as well as social supervision. Buildings, whose creators, in addition to light, employ the “matter” of shadow as an element of architectural narrative, are not frequent examples. These include the works of Daniel Libeskind, Fumihiko Maki, Eduardo Menis, Steven Holl. While creating the right mood, they also convey symbolic content.

Słowa kluczowe: cień, narracja architektoniczna shadow, architectural narrative
References

[1] Cirlot, J.E., Słownik symboli, Kraków, Wydawnictwo Znak 2006.
[2] Daeyang Gallery and House: A Conversation with Steven Holl [w:] https://vimeo.com/45441531 [dostęp: 27.04.2017]
[3] Futagawa Y., Steven Holl: 1975-1998, Volume 1, Tokyo, Edita 2012.
[4] Holl S., Pallasmaa J., Pérez-Gómez A., Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, William Stout 2007.
[5] Holy Redeemer Church [w:] http://menis.es/holy-redeemer-church/ [dostęp: 27.04.2017]
[6] Kennicott P., Music Holl: A Copper Clad Pavilion in Seoul [w:] http://www.dwell.com/house-tours/article/music-holl-copper-clad-pavilion-seoul [dostęp: 27.04.2017]
[7] Libeskind D., Breaking Ground: An Immigrant’s Journey from Poland to Ground Zero, Riverhead Books 2004.
[8] Lefevbre H., The Production of Space, Blackwell Publishing, Malden Oxford Victoria 1991.
[9] Menis Arquitectos: Church of the Santísimo Redentor in Tenerife, [w:] http://www.domusweb.it/en/architecture/2009/08/03/menis-arquitectos-church-of-the-santisimo-redentor-in-tenerife.html [dostęp: 27.04.2017].
[10] Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, Warszawa, Fundacja Aletheia 2001
[11] Pallasmaa J., Oczy skóry – architektura i zmysły, Kraków, Instytut Architektury 2012.
[12] Naomi R. Pollock, Kaze-No-Oka Crematorium, [w:] Architectural Record, nr 2, 1998, s. 92-100.
[13] Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa, Wydawnictwo Murator 1999.
[14] Rewers E., Post-polis, wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków, Universitas 2005.
[15] Sławek T., Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce - sztuka miasta, red. Rewers E., Kraków, Universitas 2010, s. 17-69.
[16] Tanizaki J., Pochwała cienia, Kraków, Wydawnictwo Karakter 2016.