Światło W Zabytkowej Architekturze Mieszkaniowej Krakowa

Paulina Łyziak-Dyga

Abstrakt

Artykuł przybliża problematykę współczesnych aranżacji konserwatorskich w zabytkowym budownictwie mieszkaniowym. Światło w kontekście budynków zabytkowych stanowi rozległą tematykę, którą można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich jest światło dzienne, drugą światło sztuczne. Zarówno światło pochodzenia naturalnego – dzienne, jak i pochodzenia antropogenicznego – sztuczne, można rozpatrywać w kontekście wnętrza oraz zewnętrza budynku. Na przykładzie wybranych dziewięciu obiektów zlokalizowanych w Krakowie zilustrowano współczesne rozwiązania dotyczące światła z uwzględnieniem wyżej wskazanego podziału.

Light in historic residential architecture in Cracow

Abstract

The article addresses the issue of contemporary arrangement of restoration in historic housing. Light in the context of historic buildings is a vast subject, which can be divided into two groups. The first of these is day light, the second is artificial light. Both, light of natural origin – day light, and anthropogenic origin- artificial light, can be analyzed in the context of the interior and exterior of the building. In the example, we have selected nine properties located in Cracow which illustrate contemporary light solutions taking into account the above indicated division.

Słowa kluczowe: historyczna zabudowa, słońce, iluminacja, aranżacja konserwatorska , historic buildings, sun light , illumination, arrangement of conservation work
References

Bartnicka M., Wczoraj, dziś i jutro w promieniach słonecznych (?), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.
Bogdanowski J., Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach i projektowaniu, (podstawowe wiadomości), pomoc dydaktyczna, Wyd. 2. Politechnika Krakowska, Kraków 1990.
Krupiński R., Dwie drogi projektowania iluminacji obiektów, Przegląd Elektrotechniczny, r. 91, nr 4/2015, Warszawa 2015.
Mączyński D., Iluminacje zabytków – w poszukiwaniu kryteriów oceny, Wiadomości Konserwatorskie 20/2006, Warszawa 2006.
Niewalda W., Program prac konserwatorskich, mps, Kraków 2004.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. (…) wraz z aktualizacją z dnia 01.01.2014r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Sulma M., Kaczorowska M.K., Czas na teorię?, Ochrona Zabytków nr 3-4, 2003.
Turlej Z., Lisak E., Czynnik hormonalny w oświetleniu wnętrza, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 228, Warszawa 2006.
Turlej Z., Narzędzia projektowania oświetlenia dziennego w budynkach, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 256, Warszawa 2012.
Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady, Warszawa 1960.
Witwicki M., Aktualne problemy iluminacji obiektów zabytkowych, Wiadomości Konserwatorskie 20/2006, Warszawa 2006.
Wojciechowski R., Program prac konserwatorskich, mps, Kraków 2009.