Aktywne elewacje jako element wpływający na rozwiązania funkcjonalne i formalne w architekturze współczesnej (wybrane zagadnienia)

Krzysztof Bizio

Abstrakt

Tematem artykułu jest próba refleksji nad rozwiązaniami stosowanymi we współczesnej architekturze w zakresie aktywnych elewacji i ich konsekwencji dla formy i funkcji obiektu. W perspektywie historycznej przenalizowano proces zmian znaczenia elewacji w architekturze okresu modernizmu, postmodernizmu, oraz rozwiązaniach najnowszych. W artykule omówiono wybrane przykłady związane z zastosowaniem fasad kurtynowych i ścian dwupowłokowych, ornamentyką na elewacjach szklonych, dozowaniem dostępu światła naturalnego, powłokami i membranami, interaktywnymi iluminacjami i multimediami, łączeniem elewacji interaktywnych z zielenią. W końcowej części podsumowano przeprowadzone rozważania.

Active elevations as an element that influences functional and formal solutions in contemporary architecture (chosen issues)

Abstract 

The subject of this article is an attempt to reflect upon active elevations’ solutions used in modern architecture and the consequences for form and function of a building. The process of changing the importance in modern, postmodern and contemporary architecture was analysed in historical perspective. In this article the author elaborates chosen examples that are connected with using solutions such as curtain- and two–layered walls, glass elevations’ ornamentation, controlled access to daylight, tensile structures and membranes, interactive illuminations and their connection with vegetation. The last segment contains the summarized reflection on this matter.

Słowa kluczowe: Elewacja, architektura współczesna, kompozycja architektoniczna , Elevation, contemporary architecture, architectural composition
References

[1] 10 x 10_2, 100 Architects, 10 Critics, Phaidon, 2006.

[2] Dunn N., Digital Fabrication in Architecture, Laurence King, 2012.

[3] Dworzak – Żak E., Ściany zewnętrzne nowej generacji – aktywne, interaktywne, medialne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo TechniczneZ-A4-2007, s. 43-50.

[4] Fiell Ch. i P., Designing The 21st Century, Taschen, 2005.

[5] Iwamoto I., Digital Fabrications: Architectural and Material Techniques, Princeton Architectural Press, 2009.

[6] Jodidio P., Building a New Millennium, Taschen, 1999.

[7] Khan H.-U., International style. Modernist Architecture from 1925-1965, Taschen, 2001.

[8] Kristal M., Immaterial World: Transparency in Architecture, The Monacelli Press, 2011.

[9] Rave R., Bauen seit 1980 in Berlin, G+ H Verlage, 2005.

[10] Spiller N., Digital Architecture Now: A Global Survey of Emergining Talent, Thames and Hudson, 2008.

[11] Spiller N, Visionary Architecture: Bluprints of the Modern Imagination, Thames and Hudson, 2008.

[12] Wines J., Zielona architektura, Taschen / TMC Art., 2008.