Zintegrowane projektowanie zrównoważone

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt

XXI wiek przyniósł w dziedzinie projektowania rewolucję większą niż miała miejsce przy zamianie deski kreślarskiej na oprogramowanie komputerowe CAD. Mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technologii oraz koniecznością stosowania się do wymogów związanych z projektowaniem zrównoważonym. Projektowanie zrównoważone wymaga ścisłej koordynacji na wszystkich etapach i w obrębie wszystkich biorących w nim udział specjalności. Pojawiły się więc narzędzia wspomagające w postaci oprogramowania w standardzie BIM (Building Information Modeling). Umożliwia ono już na bardzo wczesnych etapach opracowywania koncepcji budynku wprowadzenie szeregu istotnych parametrów i wykonanie wstępnych analiz służących zrównoważonemu projektowaniu. Wyniki tych analiz pozwalają na skorygowanie przyjętych założeń projektowych i ich optymalizację. Nauczanie projektowania zrównoważonego w oparciu o te technologie jest dziś niezwykle pomocne dla architektów i inżynierów, a w przyszłości może się stać nieodzowne. Dlatego edukacja w tym zakresie oraz integracja projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz budowlanego wydaje się być konieczna już od pierwszych lat studiów na wydziałach architektury.

Integrated sustainable design

Abstract
The 21st century brought about a greater evolution in the field of designing than the one when the drawing board was replaced with the CAD software. We are dealing now with extremely dynamic development of technology and with the need to comply with requirements relating to sustainable design. Sustainable design requires strict coordination at all stages and within the scope of all specialties it concerns. Therefore, supporting tools have emerged – software in the BIM standard (Building Information Modelling). It enables to introduce a number of essential parameters and to perform preliminary analyses relating to sustainable design already at very early stages of the process of developing the concept of a building. The results of such analyses allow to correct the design assumptions adopted and to optimise them. Teaching sustainable design with the support of these technologies is extremely helpful for architects and engineers today, and it can become indispensable in the future. Hence education in this scope and integration of the urban / architectural design with the construction design seems to be necessary starting from the first years of study at faculties of architecture.
Słowa kluczowe: zintegrowane projektowanie zrównowazone, BIM, integrated sustainable design
References

LITERATURA

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie, § 60, Dz.U. Nr 75, poz.690 wraz z wprowadzonymi zmianami

[2] Twarowski M., Słońce w architekturze, Instytut Urbanistyki i Architektury,Arkady, 1996

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z wprowadzonymi zmianami, załącznik 2: Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

[4] Kisilewicz T., Zasady kształtowania budynków pasywnych, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 2005, T.1

[5] Feist W., Forschungsprojekt Passive Hauser, Institut Wohnen und Umwelt,Darmstadt, 1988,

[6] Markiewicz P., Wpływ orientacji budynku względem stron świata, wielkości przeszkleń oraz konstrukcji okien i sposobu ich montażu na zużycie energii końcowej na ogrzewanie w budynkach energooszczędnych, Housing Environment16/2016, Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego,Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016

[7] Markiewicz P., Zintegrowane projektowanie energetyczne, Archivolta 3(67)/2015, Kraków 2015

[8] Jagiełło-Kowalczyk M., Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych, Monografia 418, Politechnika Krakowska,

Kraków 2012

[9] Vale B. R., Green Architecture, Bulfinch Press, 1991

[10] Edwards B., Green Architecture, Architectural Design, Vol. 71, No. 4, July, 2001