Rewitalizacja obszarów nadrzecznych w przestrzeniach miejskich

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,

Konrad Piwowar

Abstrakt

Artykuł przybliża tematykę zagospodarowania obszarów nadrzecznych co jest obecnie jednym z największych wyzwań urba­nistycznych dla współczesnych miast. Problem wpisuje się w nurt rozwoju zrównoważonego. W badaniach skupiono się na wykazaniu korzyści zarówno ekonomicznych jak i społecznych wynikających z odpowiednio zagospodarowanych terenów nabrzeży rzek poprzez zainteresowanie inwestorów, turystów, ale przede wszystkim samych mieszkańców miasta.

Urban regeneration of riverside areas in urban spaces

Abstract

The article is meant to familiarise readers with the subject of the development of riverfronts, which is currently one of the greatest urban planning challenges for contemporary cities. The problem is within the scope of sustainable development. The research focused on demonstrating both the economic and social benefits that are the direct result of appropriately development riverfront areas as they inspire interest in them in developers, tourists and, primarily, city residents themselves.

Słowa kluczowe: obszary nadbrzeżne, rewitalizacja, eko-expo , riverfront areas, revitalisation, eco-expo
References

[1] Bernat Sebastian, „Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach” Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego T.VII, Sosnowiec 2007

[2] Trząski L., Polaczek A., Kopernik M., Łabaj P., Szendera W. Rewitali­zacja miejskich przestrzeni nadrzecznych w Polsce – ocena planowania i wdrożeń w południowej części kraju, Prace naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 1/2010, s. 59-71

[3] Braddock A. C., I. L.Turner, „A Greene Country Towne Philadelphia’s Ecology in the Cultural Imagination” Penn State Uni­versity Press, 2017,

Januchta-Szostak A., „Rola architektury w kształtowaniu tożsamości miejskich frontów wodnych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznań­skiej, Architektura i Urbanistyka, Poznań, 2009

[4] Kłosek-Kozłowska D. ,,Rola rzeki w rozwoju miasta”, [w:] Stawarz A. (red.), „Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury”, War­szawa, 2007

[5] Lorens P., „Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast, [w:]K. Markowski (red.), „Przestrzeń w zarządzaniu roz­

wojem regionalnym lokalnym”, , Biuletyn KPZK PAN, z. 211, PG. 2004

[6] Panacewicz A., „Rzeka w krajobrazie przestrzennym miasta. Próba okre­ślenia czynników decydujących o tożsamości miejsca. Politechnika Śląska, Gliwice 2000

[7] HafenCity Hamburg, praca zbiorowa, Projekte, 2010

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po­winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

[9] Tölle A., „Przekształcanie terenów poprzemysłowych w Berlinie we­dług „dziesięciu postulatów zrównoważonego rozwoju miast nad wodą”, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXIV. s., Berlin, 2009,

[10] https://www.canadianarchitect.com/features/promenade-samuel-de­-champlain/ [dostęp: 03.09.2018]

[11] https://www.archdaily.com/10080/promenade-samuel-de-champlain­-consortium-daoust-lestage-williams-asselin-ackaoui-option-amenage­ment [dostęp: 03.09.2018]

[12] http://www.delawareriverwaterfront.com/planning/masterplan-for­-the-central-delaware/full-plan [dostęp: 03.09.2018]

[13] https://www.hafencity.com/en/concepts.html [dostęp: 03.09.2018]

[14] https://architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/bul­wary_wislane_w_warszawie [dostęp: 3.09.2018]

[15] http://www.wxca.pl/projekty/bulwary-wislane-warszawa/ [dostęp: 3.09.2018]

[16] https://henninglarsen.com/en/news/archive/2018/03/15-gdansk­-embrace-the-future-with-major-urban-development-project [dostęp: 4.09.2018]

[17] http://www.astoc.de/index.php?lan=en&p=p&s=2&id=142&t=, [do­stęp: 03.09.2018]

[18] https://www.herzogdemeuron.com, [dostęp: 03.09.2018]

[19] krajobraz.com.pl/, [dostęp: 03.09.2018]

[20] www.kopernik.org.pl/, [dostęp: 3.09.2018]