Typy zieleni i elementy wodne w przestrzeni dawnego miasta-twierdzy Trebinje

Volker Pachauer,

Filip Suchoń

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie systemu zieleni oraz wody w mieście, będącym na przełomie XIX i XX wieku nadgraniczną twierdzą. W kameralnej skali miasta, błękitno-zielona infrastruktura stanowi istotny element kompozycji, oraz czytelne powią­zanie przestrzeni publicznych. Jest to zarazem czytelny przykład wykorzystania specyficznej lokalizacji i dostępnych zasobów naturalnych przez organizm miejski.

Abstract

The article focuses on an analysis of the system of greenery and water of a city that was a frontier fortress at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. In the cameral scale of the city, the blue and green infrastructure constitutes an essential compositional element and a link between public spaces. It is also a legible example of the use of a specific location and accessible natural resources by an urban organism.

Słowa kluczowe: woda w mieście, zieleń publiczna, zrównoważony rozwój , water in the city, public greenery, sustainable development
References

[1] Cvijić S., Guzijan J., 2016, Urban Regeneration as an Instrument of Identity Preservation: a Case Study of Trebinje’s Krš District, w: Ar­chives for Technical Sciences, Year VIII, No14, Tehnički Institut, Bijeljina.

[2] Figurič A., 1930, Trebinje nekada i danas, Ljubljana.

[3] Karan I., 2014, Trebinje on the Border between East and West. Heri­tage and Memory of Bosnian-Herzegovinian Town, w: Bitacora 24 (2), Universidad Nacional de Colombia, Bogotà.

[4] Potiorek O., 1911, Ausgestaltung der Festung Trebinje, Sarajewo.

[5] Rolf R., 2011, Festungsbauten der Monarchie. Die k.k.– und k.u.k. Befestigungen von Napoleon bis Petit Trianon, eine typologische Stu­die, Middelburg.

[6] Rymsza-Mazur W., 2017, Specyfika zieleni zapleczy militarnych Au­stro-Węgier na wybranych przykładach miast i twierdz, praca doktorska pod kierunkiem prof. Z. Myczkowskiego, WA PK, Kraków.

[7] Sustainable Energy Action Plan of Trebinje Municipality, Trebinje 2011.

[8] Urbanistički Plan Trebinja (2002–2015).

[9] Węcławowicz-Gyurkovich E., 2010, Woda w mieście jako przestrzeń publiczna, w: Czasopismo Techniczne PK z. 6 3-A/2010, s.281-284.