Współczesna kreacja wnętrza urbanistycznego za pomocą sztucznej iluminacji, w oparciu o realizacje firmy ARUP

Anna Franta,

Dominika Jaszczyńska

Abstrakt

Contemporary Creation of an Urban Interior by Means of Artificial Illumination, Based on Projects by Arup

Artificial light, which thanks to new technologies gives us more and more possibilities of enriching and transforming the appearance of the space, unlike the natural and fire light can be recognised as a certain type of pollution of the natural environment. Light pollution seems to be an unavoidable effect of the contemporary urbanisation, hence the need of its effective control, in creative, economic, as well as ecological terms.

Arup is one of companies that try to organise and reconcile the currently undertaken measures with the consequences suffered so far. It has but one goal: synergy of advanced technologies and pro-environmental activity. Due to overillumination in cities, light pollution, and excessive energy consumption at night, Arup started to develop the tactics aimed to turn down the light in the urban space.

Respect for the existing architecture and adjustment of the applied solutions to the existing microclimate of the environment consti­tute ones of the main drivers of success of projects implemented by Arup.

Streszczenie

Światło sztuczne, dające, dzięki nowym technologiom, coraz szersze możliwości wzbogacania i przekształcania obrazu przestrzeni jednocześnie, można uznać za swoisty rodzaj skażenia środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie światłem wydaje się być nieunik­nionym efektem współczesnej urbanizacji, stad potrzeba efektywnej kontroli - zarówno kreacyjnie, jak i ekonomicznie i ekologicznie.

Firma Arup jest jedną z firm próbujących uporządkować i pogodzić obecne działania z dotychczas poniesionymi konsekwencjami. Przyświeca jej jeden cel: synergia najnowocześniejszej technologii z działaniem pro-środowiskowym. W związku z prześwietleniem miast, skażeniem świetlnym i nadmiernym zużyciem energii w godzinach nocnych, Arup zaczął opracowywać taktykę wygaszania przestrzeni miejskiej.

Szacunek do zastanej architektury oraz dostosowanie rozwiązań do istniejącego mikroklimatu środowiska są jednymi z głównych czynników wpływających na powodzenie projektów Arup.

Słowa kluczowe: iluminacja wnętrz urbanistycznych, prześwietlenie miast, wygaszanie przestrzeni miejskiej, skażenie świetlne, illumination of urban interiors, overillumination of cities, turning the light down in the urban space, light pollution
References

[1] Anna Franta, Reżyseria przestrzeni: o doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2004

[2] Barbara Stec, O świetle we wnętrzu: relacja między światłem sło­necznym a architekturą w aspekcie atmosfery architektury, Oficyna Wydawnicza AFM, 2017

[3] Barbara Stec, Aspekty scenografii w architekturze współczesnej, wzmocnienie oddziaływania formalnego architektury przez wprowa­dzenie elementów scenograficznych, Politechnika Krakowska im. Ta­deusza Kościuszki, 2000

[4] Gernot Böhme, Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt, 1995

[5] Lighting in the Urban Age Meaningful design for cities, people & places, Arup

[6] Night-time design, Pilot installation in Getsemaní Cartagena, Co­lombia, Arup

[7] Cities alive, Rethinking the shades of night, Arup

[8] LSE Cities Report, October 2014 – December 2016, Arup

[9] The Hannover Principles. Design for Sustainability, W. Mc Do­nough Architects, New York 1992

[10] E. Niemczyk, Cztery żywioły w architekturze, Ossolineum, Wroc­ław 2002

[11] E. Saarinen, the City, Its Growth, Its Decay, its Future, MIT Press, Cambridge Mass., 1965

[12] P. Zumtor, Myślenie Architekturą, Karakter, Kraków 2010, s.87

[13] https://www.arup.com/perspectives/cities-alive-lighting-the-ur­ban-night-time (dostęp: 10.2018)